Vršovická radnice

Jedná se o obdélnou budovu s menším vybíhajícím křídlem lichoběžníkového půdorysu na severovýchodní straně, která je situována na výrazné terénní terase nad Vršoviským náměstím. Fasáda do náměstí je dvoupatrová, řešená symetricky se středním a krajními mírně vystupujícími trojosými risality, zakončenými zděnými atikovými štíty. V ose fasády vybíhá šestiboká vížka s ochozem zakončená cibulovou bání. Přízemí je s plastickou bosáží, okenní otvory jsou zakončeny půlkruhově s drobnými vpadlými šambránami. Fasáda obou horních pater je v ploše zdobena mělkou rustikou, na nárožích s bosováním. Okna 1. patra jsou zdobena profilovanými šambránami s volutkami, nesoucími přímé profilované nadokenní římsy, okna 2. patra jsou se šambránami. Fasáda je horizontálně členěna římsami, korunní římsa je profilovaná s pásem vlysu, u risalitů s vegetabilní štukovou výzdobou. V ose středního risalitu je umístěn balkon s kuželkovou balustrádou.