Vychovatelna

Rozsáhlá dvoupatrová stavba z let 1906-1907 na obdélném půdoryse, položená směrem Z-V. Na nárožích dlouhých stran na západní a východní straně vystupují mírné risality nárožních částí, zakončené nad hlavní římsou frontony. V osách fasád mělké trojosé a pětiosé risality, zakončené zděnými štíty s volutovými křídly. Ve východním průčelí monumentální vnější dvojramenné obloukové schodiště vedoucí do 1. patra, lemující vstup do objektu s původní kovanou mříží, za níž je původní eliptický vstup s původním rámem. Ramena schodiště jsou podklenuta valenými klenbami s lunetami, do prostoru před vstupem otevřenými půlkruhovými oblouky. V ose severní fasády střední osa lemovaná diagonálně vytočenými pilastry, lemujícími v přízemí pravoúhle zakončený vstup a v 1. patře segmentově vyklenutý balkon před širokým elipticky zakončeným oknem, vedoucím na podestu schodiště. Celý objekt je v přízemí členěn rustikou s okny se šambránami, okna zakončena mírně elipticky. U širokého eliptického okna chodby na západní straně šambrána přepásána motivy klenáku. Otvor okna je vyplněn původním, bohatě členěným a profilovaným okenním rámem s ilusivními prvky v záklenku okna. V patrech fasáda hladká, na nárožích risalitu s rustikovanými lisenami, prostupujícími až k hlavní římse. Před východním průčelím u vyústění schodiště široký eliptický dveřní otvor vnitřní chodby s původním rámem.