vyhlídkový pavilón

Pavilón byl postaven v nejvyšším místě severní zahrady, na uměle navršené terase. Stavba je zasazena do severní ohradní zdi a opticky ukončuje hlavní kompoziční osu areálu orientovanou sever – jih. Půdorys je členěn na tři prostory, které se do zahrady otevírají velkým arkádovým obloukem, na který po stranách navazují architrávové překlady. Překlady i archivolta jsou neseny čtyřmi pilíři. Vnější pilíře jsou štíhlé, vnitřní jsou zdvojené a na čelní straně doplněné dvojicí sdružených sloupů, které vynášejí korunní římsu. Římsa, která obíhá i boční průčelí, je nad obloukem arkády zesílená. Sloupy i pilíře mají hladké dříky a iónské hlavice. Vnitřní strana severní zdi pavilónu je rytmizována čtyřmi sdruženými pilastry s iónskými hlavicemi, v bočních polích jsou mělké niky. Ústřední prostor je zaklenut oválnou kupolí na pendativech, která je ve vrcholu doplněna oválnou lucernou. Postranní prostory jsou nad přímými překlady vyzděny do tvaru helmic s konklávně prohnutými boky. Helmice jsou osvětleny čtyřmi oválnými okny. Střecha pavilónu je kryta měděným plechem, který zdobí čabrakové motivy. Kopule je ukončena štíhlým jehlancovým útvarem, na jehož vrcholu je umístěná zlacená plastika orla. Po stranách jehlanu jsou osazeny dvě alegorické ženské plastiky, boční helmice jsou doplněné kamennými vázami.