výklenková kaple II.

Zděná kaple, doplněná kamennými architektonickými detaily, stojí na betonovém podstavci. Přední část kaple má obdélný půdorys, po stranách rozšířený o dva pilastry (jeden z nich je sdružený), zadní část je zaoblená. Spodek kaple tvoří kamenný sokl, obíhající celou stavbu – na bocích je dvojstupňový (tj. vyšší), vpředu a vzadu jednostupňový. Uprostřed přední stěny se nachází velká nika, v níž je umístěný reliéf. Nika má obdélný tvar, nahoře je zakončená do zvlněného oblouku tvaru trojlistu (střední oblouk je vyšší a širší než mělké oblouky boční, mezi oblouky je zubovité vybrání). Pod nikou je na stěně vpadlé, na šířku orientované obdélné zrcadlo s dovnitř vybranými rohy. Oblouk niky, lemovaný širokou šambránou, má paty oddělené profilovanou římsou, nahoře uprostřed oblouku je hlavní klenák. Nika je po obou stranách lemovaná vždy dvěma pilastry, jejichž patku tvoří sokl kaple. Pilastr vedle niky je sdružený, mírně konkávně prohnutý. Stěna mezi ním a rovným jednoduchým pilastrem bočním je zaoblená. Stejný tvar má i kamenný sokl kaple – zároveň patka pilastrů. Kamenné hlavice pilastrů jsou dole oddělené oblou římsou, pod níž je na dříku pilastrů čabraka se střapcem, tvořeným třemi rostlinnými motivy pod sebou. Na hlavici pilastrů je voluta, jejíž velký horní závit je zatočený směrem dovnitř (voluta je bez dolního závitu). Boční stranu voluty zdobí motivy akantu, rozdílné v dolní a horní části (dolní motiv je nahoře zatočený směrem vně, širší horní motiv má dole po stranách oba konce stočené). Hlavici nahoře ukončuje profilovaná římsa. Reliéfní výzdobu, obdobnou jako hlavice pilastrů, má také horní část oblé stěny kaple mezi sdruženým a jednoduchým pilastrem – a to včetně čabraky se střapcem pod dolní římsou. Rozdíl je v motivu mezi římsami - kde mají pilastry volutu – na stěně mezi hlavicemi je feston s rozvinutými květy, směřující závěsem k závitům volut na pilastrech. Nad hlavicemi je kamenný pás kladí, nahoře ukončený bohatě profilovanou římsou. Přední stěnu kaple zakončuje trojúhelný štít - jeho dolní strana se zvedá do menšího trojúhelníku, vepsaného do šítu (do vrcholu menšího trojúhelníku sahá horní konec hlavního klenáku nad nikou). Štít lemuje mohutná profilovaná, jednou zalomená kamenná římsa. Na vrchol šítu je posazený hranolový sokl, dnes již bez ukončujícího architektonického článku. Ve výklenku kaple je umístěný reliéf s výjevem Útěk do Egypta. Vlastní reliéf stojí na podstavci, tvořeném dolní římsou, střední částí s dovnitř prohnutými boky a oblou římsou horní. Uprostřed přední stěny podstavce je reliéfní výzdoba – motiv srdce, obklopeného bohatě olistěnými zvlněnými ratolestmi, sahajícími až na horní římsu. Podobné ratolesti jsou také na prohnutých bocích podstavce. Vlastní reliéf, nižší než výklenek, má obdélný tvar – s oble rozšířenými rohy (dolní rohy mají nahoře špičku, stlačené horní rohy jsou oblé celé). Výjev lemuje profilovaný rám, zdobený na obou bočních stranách vysokým reliéfem střapce ze tří listnatých motivů nad sebou. V rámu se nachází zobrazení P. Marie s Ježíškem a sv. Josefa na cestě do Egypta - postavy vyplňují většinu plochy reliéfu. Na levé straně (z hlediska pozorovatele) je P. Marie, držící Ježíška a sedící na oslíku. Marie, situovaná en face, je oblečená do dlouhého šatu s dlouhými rukávy a do pláště, halícího kromě zad i obě paže. Plášť je u Mariina pravého boku rozevlátý do zubatého tvaru. P. Marie má nohy, pokrčené v kolenou, od sebe oddálené. Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem (levá výše), ruce s nataženými prsty drží Ježíška. Do Mariiny hrudi je pod pravým ramenem (dosti vysoko) vetknutý meč, jehož tordovaný jilec směřuje šikmo nahoru doleva (z hlediska pozorovatele). P. Marie má na hlavě roušku, splývající na záda. Oči jsou přivřené, zavřená ústa se mírně usmívají (?). Za Mariinou hlavou je plošná svatozář se zvýrazněným orámováním. Ježíšek, oblečený do dlouhého šatu, pod nímž je vidět bosé chodidlo, leží v matčině náruči. Jeho natažené tělo směřuje hlavou šikmo nahoru doleva (z hlediska pozorovatele), nohama pak opačným směrem. Dítě má levou paži nataženou, ruka spočívá na matčině ruce, pravá paže je ohnutá v lokti před tělem. Ježíšek má krátké rovné vlasy, za jeho hlavou je plošná svatozář. P. Marie sedí na oslíkovi, zobrazeném v pravém profilu. Oslík, nakračující levou přední nohou (z hlediska pozorovatele pravou), má na hřbetě jho, připevněné pásem pod krkem. Další pás postroje pak směřuje pod ocas. Na oslíkově čumáku je uzda (patrně ji držel sv. Josef – v této části je reliéf poškozený). Sv. Josef stojí en face za oslíkovou hlavou. Oděný je do šatu s dlouhými rukávy a do pláště, sepnutého na prsou. Plášť zakrývá velkou část obou paží, které jsou ohnuté v lokti a plášť rozhrnují. Pravá ruka dnes chybí, levá ruka s nataženými prsty a s otevřenou dlaní směřuje šikmo dolů doprava (z hlediska pozorovatele). Palec je výrazně oddálený, ruka přesahuje až na rám, lemující celý reliéf. Dnes chybějící pravá ruka zřejmě přidržovala hůl, na níž je za světcovým pravým ramenem zavěšený košík. Horní konec hole směřuje šikmo nahoru doleva (z hlediska pozorovatele), dolní konec dnes chybí. Pod dolním okrajem šatu, sahajícího pod kolena, jsou vidět Josefovy rozkročené nohy, obuté do vysokých bot. Hlava je natočená k pravému rameni (téměř do profilu) – k P. Marii. Světec má na hlavě klobouk, pod nímž jsou vidět dlouhé vlnité vlasy, splývající na záda. Na bradě je krátký plnovous. Celá scéna se odehrává v krajině se stromy. V dolní části je pouze jednoduše naznačený terén, vlevo za P. Marií (z hlediska pozorovatele) je štítové průčelí domu. Dům má na levé straně dveře, nahoře vpravo pak obdélné okno a v trojúhelném štítu okénko kruhové. Za domem a za hlavou P. Marie jsou stromy s bohatým hustým listovím (jeden za domem a dva vedle sebe za P. Marií). V popředí je pak vysoký listnatý strom, stojící vpravo za sv. Josefem (z hlediska pozorovatele). Strom má dlouhý silný kmen, zakončený menší korunou – v pravém horním rohu reliéfu. Vlevo od koruny stromu jsou pak naznačeny bachraté obláčky. Zaoblená zadní strana kaple je bez výzdoby, na kamenný štít navazuje vzadu rovněž zaoblená část, pokrytá taškami bobrovkami.