výklenková kaplička - poklona

Na návrší nad obcí Střemošice stojí překrásná trojboká kaple zvaná „Poklona“, zasvěcená Nejsvětější Trojici. Od kaple se otevírá široký výhled do Polabí a části Železných hor. Kaple se zdvíhá z jednoho stupně a její architektonický rozvrh je založen na půdorysu trojúhelníka s mírně konkávně propadlými stranami a zaoblenými rohy. Stěny kaple člení dvojice mělkých pilastrů odsazených od hran a ukončených jednoduchými římsovými hlavicemi. Střední pole mezi pilastry je vyhrazeno dvojicím hlubokých štíhlých půlkruhem uzavřených nik. Pilastry vynášejí hladké kladí ukončené korunní římsou s výrazným okapním profilem, na jejíž rozích stojí trojice andílků držících asymetricky tvarované kartuše. Ve středu kamenné desky římsy se zdvíhá trojboký stlačený volutovitý útvar ukončený kamennými oblaky doplněnými andílčími hlavičkami, do něhož bylo původně zasazeno vševidoucí boží oko v trojúhelné svatozáři obklopené dvojicemi letících efébů. Materiál: smíšené omítané zdivo, pískovec (sokl, hlavice pilastrů, římsa a její výzdoba).