výšinné opevněné sídliště - oppidum, archeologické stopy

Plochá ostrožna nad řekou Chrudimkou o velikosti původně cca 20, posléze 30 ha, z východu chráněna opevněným předpolím (tedy jakýmsi "předhradím") o rozměrech cca 10 ha. Oppidální předpolí od vlastního oppida odděloval trojnásobný prstenec zdí, mezi nimiž se nacházely příkopy - toto šíjové opevnění je patrné v délce cca 500 m a vnitřní hradba ještě nyní dosahuje výšky 4-8 m. Archeologickým výzkumem jsou prokázány až 4 fáze výstavby hradeb - původně pouze dřevěná hradba v mladším období trvání oppida ustoupila fortifikaci představované vícerým způsobem modifikovanými kombinacemi dřeva, hlíny a kamene. Před touto mohutnou fortifikaci byla ještě navíc předsunuta dvojitá palisáda. V západní části areálu oppida je patrná vyvýšenina - oppidální akropole - vymezená z části přírodně (skalami), z části uměle (fortifikací). Akropole byla zbudována v místě mohylového pohřebiště pozdní doby halštatské (mohylové násypy vzaly za své právě při její výstavbě). Vstup do oppida v podobě klěšťovité brány byl identifikován jihozápadně od šíjové fortifikace. Oppidální předpolí bylo pravěpodobně opevněno pouze jednou fortifikační linií. Na bocích ostrožny lze identifikovat umělé úpravy - terasování. Oppidum a oppidální předpolí zasahovalo i pod - zejména severní částí - dnešní vsi Hradiště.