Wenkeova hrobka

Jedná se o přízemní stavbu mírně obdélného půdorysu zastřešenou kupolí na tamburu. Celá stavba je zděná z různě opracovaného hořického pískovce, kupole s tamburem jsou vyzděny z cihel, klenbu navíc překrývá prkenné bednění. V interiéru nadzemní části hrobky je tambur posazen na pendantivu, jež působí dojmem přízedních klenebních pasů. Lícová stěna kupole je hladce omítnuta, v jejím vrcholu je malý kruhový otvor, v němž je zavěšena plechová lucerna. Drobné osvětlení a odvětrání vnitřního prostoru zajišťují malé čtvercové větráky v tamburu. V severní části hrobky je umístěn oltář, který sestává z pískovcové menzy posazené na vyvýšeném pískovcovém stupni s malou oltářní deskou s křížem – zhotovenými rovněž z pískovce. Za malou oltářní deskou je na zdi namalován výjev - klečící muž s holubicí s pozadím lesa (přechod z jednoho života či světa do druhého?), jež tvoří součást oltáře. Na menze jsou postaveny urny. Před oltářem je v ose stavby v podlaze kamenná deska zakrývající vstup do podzemní části hrobky, která v současné době není díky poklesu podlahy přístupná. Podlaha interiéru je teracová, vstup do krypty lemuje mozaika. Čelně vpravo od vstupu je zavěšena pamětní deska z bílého mramoru s nápisem TATO HROBKA JEST POSTAVENA NÁKLADEM PÍ ANNY VENKOVÉ STARŠÍ VDOVY PO TOVÁRNÍKU A VELKOOBCHODNÍKU V JAROMĚŘI ROKU 1906 – 1907. Hlavnímu (jižnímu) průčelí v exteriéru dominuje výrazný portál z jemně opracovaných pískovcových kvádrů sestavených v podobě tumulu, na jehož vrcholu je posazena socha Krista v nadživotní velikosti stojícího na oblacích. Pod ním je vytesán nápis JSEM VZKŘÍŠENÍ / I ŽIVOT. V ose portálu je situován vstup, jež po obou stranách hlídají karyatidy v podobě egyptských strážců. Vstupní dveře jsou železné prosklené, situované v mělké nice, nad níž je nápis RODINA VENKOVA A ŠULCOVA. Dveře jsou dekorativně zdobeny kanelováním a subtilními meandry. Sokl hlavního průčelí zdobí reliéf trojúhelného zubořezu. Obě boční průčelí i pozadí hlavního průčelí za tumulem jsou vyzděny z kyklopského zdiva, jehož průběh přerušuje prstenec z jemně opracovaných kvádrů zvýrazněný průběžnou horizontální kanelurou. Korunu zdiva ukončuje konkávně prohnutá omítnutá atika. Nároží stavby zesilují čtyřhranné komolé pilíře, na jejichž vrcholu jsou posazeny hlavice v podobě rakví (?), vzadu kamenné, vpředu měděné s funkcí lucerny (jedna chybí).