zahradní a plesový dům

Jde o patrový zděný dům téměř čtvercového půdorysu, z něhož ve středu severovýchodní strany vystupuje trojosý oblý rizalit a na protější straně rizalit rovný. Dolní část severovýchodního průčelí chrání nízký kamenný sokl, který obíhá celou stavbu. Fasádu rytmizují pilastry ve vysokém řádu, situované u nároží a po obou stranách středních tří os. Mají kamenný sokl, patku s dvěma oblouny a kamennou jónskou hlavici s festonem z květů a plodů, zavěšeným na volutách. Ve střední ose se nachází vstupní portál, přístupný po směrem vzhůru se zužujícím schodišti ze čtyř kamenných stupňů. Dveře jsou dvoukřídlé, rámové konstrukce. V plné dolní části vymezuje profilovaný okraj obdélné pole, v němž je plastická obdélná výplň s rozšířeným středem dolní a horní části. Horní část dveří je prosklená, stejně jako obdélný nadsvětlík, členěný jednou vodorovnou a třemi svislými příčlemi. Vstup chrání vnitřní mříž. Kolem dveří je profilovaný kamenný portál, po stranách rozšířený o na koso situovanou část. Dole je nízký sokl, nahoře na obou stranách dvoustupňová volutovitá konzola, nesoucí profilovaný architráv. Ten se nad konzolami zalamuje a na vzniklé ploše je umístěna váza. Stojí na deskové základně, noha má konvex-konkávní tvar. Širší střední část je dole zdobená plastickým lupenovitým dekorem, výše girlandou. Vázu završuje kuželovitá stříška, zakončená kulovitým čučkem. Nad portálem je profilovaná římsa ve tvaru velmi mírného oblouku, pod ní je na stěně vystouplé pole s prohnutými boky, sahající k horní římse portálu. Na poli je kamenný Clary-Aldringenský erb. Po obou stranách od vstupu je na pilastru historizující svítilna na ozdobném rameni. V obou postranních osách středního rizalitu je stejné okno – dvojité dvoukřídlé dřevěné, s vnějšími křídly v líci. Ta rozdělují dvě vodorovné příčle, nahoře je samostatná dvoukřídlá část, rozdělená vodorovně na poloviny. Mezi vnějšími a vnitřními křídly je zasazena mříž. Po stranách a nahoře lemuje okno jednoduchá kamenná šambrána a vystouplé pole. Toto pole je na bocích okna úzké – ve funkci tenké šambrány, nahoře je vyvýšené a lemované profilovanou římsou. Uprostřed je rozšířené do oblouku, po stranách jsou uši s kapkou. Tvar pole nahoře sleduje poměrně mohutná nadokenní římsa. Pod oknem je profilovaná kamenná parapetní římsa a dvojité štukové parapetní pole, jehož obdélný tvar je dole uprostřed dovnitř vybraný. Stejná okna jsou i v ostatních osách přízemí, pouze nadokenní římsy jsou rovné. První patro je podstatně nižší, takže jde spíše o polopatro. Ve všech jeho osách jsou stejná okna zhruba čtvercového tvaru – dvoukřídlá dřevěná, umístěná v líci šambrány, která lehce předstupuje. Křídla člení vodorovná příčle na poloviny, otvor lemuje profilovaná šambrána, doplněná nahoře profilovanou nadokenní římsou. Průběžné pilastry nesou architráv, stěnu završuje výrazně profilovaná hlavní římsa, obíhající spolu s architrávem celou stavbu. Jihozápadní průčelí je provedené obdobně, s několika změnami. Na rozdíl od svého severovýchodního protějšku je trojosý střední rizalit rovný a pilastry jsou pouze u jeho nároží. Vstupní portál ve střední ose je bíle natřený, vázy na horní římse mají odlišnou výzdobu ve střední části – dole je reliéf pásu akantů, výše jsou oválné, na výšku orientované kartuše, nahoře a dole uprostřed volutovitě přerušené. Římsy nad otvory v přízemí jsou oplechované. V krajních osách nejsou okna, ale dvoukřídlé dveře. Každé křídlo tvoří čtyři obdélné výplně nad sebou – dolní je plná, horní tři prosklené. Nad dveřmi je prosklený nadsvětlík, rozdělený do kříže. Orámování je až na parapetní část stejné jako u oken. V prvním patře jsou odlišná okna – dvojitá dvoukřídlá dřevěná, s vnějšími křídly v líci, křídla rozdělují jedna svislá a dvě vodorovné příčle. Otvory lemuje kamenné ostění s ušima, nahoře uprostřed vyvýšené a dole naopak mírně vybrané. Střední rizalit zakončuje trojúhelný štít s profilovaným orámováním. Ve štítu je drobné kruhové okénko v šambráně, rozdělené do kříže. Severozápadní průčelí má díky sklonu terénu sokl velmi nízký (snižuje se směrem k západnímu nároží). U obou nároží je stejný pilastr jako na severovýchodě, pouze v úrovni patra je rozšířen na sdružený. Přízemí je sedmiosé, patro šestiosé, osy nejsou rozmístěné příliš pravidelně. Osy přízemí první až třetí zprava mají pravidelné rozestupy, osa čtvrtá zprava je více vzdálena. Naopak blízko ní je situována osa pátá zprava a stejně malý rozestup je i mezi osami pátou a šestou zprava. Vzdálenost k ose sedmé zprava je největší z celého přízemí. V ose čtvrté zprava se nachází vstup – stejné dveře jako v krajních osách na jihovýchodní straně. Otvor lemuje kamenné ostění se zvýrazněnou patkou a vnějším okrajem. V osách první, druhé, třetí, páté a šesté zprava jsou stejná okna jako na severovýchodě – pouze s prostším orámováním, tvořeným šambránou se zvýrazněným vnějším okrajem. Okenní osa sedmá zprava je zazděná, vyznačená šambránou. Nízké patro odděluje mohutná profilovaná římsa. Rozmístění os odpovídá přízemí pouze u osy šesté a částečně i páté zprava. Ve všech osách jsou okna – až na osu třetí zprava jsou stejná jako v patře severovýchodní strany, včetně orámování. V ose třetí zprava je úzké obdélné okno, rozdělené vodorovně na poloviny a s podobnou šambránou, jako u ostatních os. Mezi osami pátou a šestou zprava je na stěně mohutná široká lizéna, nahoře zúžená. Pětiosá protější jihovýchodní strana má osy rozmístěné pravidelně, u obou nároží je opět pilastr (bez sdružení v patře). V přízemí je v ose druhé zprava vstup se stejnými dveřmi jako na jihozápadě, ve zbývajících osách jsou okna. Ta jsou rovněž stejná jako na jihozápadní straně, lemuje je šambrána s profilovaným vnějším okrajem (u okna v ose druhé zleva je po stranách protažená až k soklu). Obdobná šambrána je rovněž kolem dveřního otvoru. Patro odděluje stejná římsa jako na protější straně. Ve všech jeho osách jsou okna shodného provedení s okny patra na severovýchodní straně, včetně šambrán. Středová část objektu s rizality má mansardovou střechou, krytou prejzy. Na severovýchodní straně se v ní v ose nachází zděný vikýř. Jeho přední stěna má dole sokl, nahoře je zakončena do oblouku, lemovaného profilovanou římsou. Ve stěně je kruhové okno ve špaletě, rozdělené do kříže, kolem otvoru je plochá šambrána. Střecha bočních částí je rovná, krytá měděným plechem. V nárožích jsou na střeše umístěné kamenné sochy v nadživotní velikosti, znázorňující čtyři roční doby. Na jižním nároží se nachází socha alegorie Jara, umístěná – stejně jako další tři sochy - na dvoustupňovém podstavci. Jde o ženu v čelní pozici, stojící s odlehčenou levou nohou, jejíž tělo je esovitě prohnuté. Oblečená je v šat, vykasaný pod levým bokem a v plášť, sepnutý na prsou. Plášť kryje ramena, pod levou paží přechází dopředu, kde tvoří výrazné záhyby. Mírně pozdvižená pravá paže je ohnutá v lokti, předloktí a ruka směřují vzhůru. Levá paže je oddálená od těla, ruka drží košík s květinami. Na hlavě, nakloněné k pravému rameni, má žena květinový věnec, ústa se lehce usmívají. Na západním nároží je socha alegorie Léta. Zpodobněna je jako čelně stojící nahá žena, s esovitě prohnutým tělem a odlehčenou levou nohou. Na zádech má plášť, splývající v bohatě členěných záhybech. Plášť, přecházející dopředu přes levé rameno a pravé stehno, kryje klín, žena ho u pravého boku přidržuje rukou. Levá paže, ohnutá v lokti, je oddálená od těla, ruka spočívá na obilném snopu, stojícím za levou nohou. Na hlavě, natočené k levému rameni, jsou dlouhé vlnité vlasy, žena s náznakem úsměvu hledí na snop. Na východním nároží je umístěna socha alegorie Podzimu. Jde o čelně situovaného nahého mladého muže, jehož postava je esovitě prohnutá. Stojí s odlehčenou pravou nohou. Větší část zad zakrývá plášť, přecházející na přední straně tenkým pruhem látky diagonálního směru přes mužovo tělo od levého ramene nad pravý bok. Za jeho pravou nohou stojí velký sud, do něhož klade pravou rukou vinné hrozny - paže je oddálená od těla a ohnutá v lokti. Levá paže je vysoko zdvižená, rovněž ohnutá, ruka drží hrozen, který si muž dává do úst. Kolem jeho beder vede vpředu stonek vinné révy s listy a hrozny, z nichž jeden zakrývá klín. Muž má krátké kudrnaté vlasy. Na severním nároží se nachází socha alegorie Zimy. Jde o čelně situovaného nahého starého muže, stojícího s pokrčenou pravou nohou. Muž má obě paže ohnuté v lokti, ruce směřují vyklenutými dlaněmi k ohřívadlu, stojícímu před ním. Ohřívadlo má kuželkovitou nohu, dole rozdvojenou do nožek, nádoba na oheň má mísovitý tvar s menšími a většími kruhovými otvory po obvodu. Na hlavě je plášť, splývající v bohatých záhybech po zádech a v partii beder přecházející nařaseně dopředu, kde vede dolů mezi mužovýma nohama. Hlava je nakloněná k pravému rameni, na čele jsou dvě vodorovné vrásky. Muž má delší vlnitý plnovous, hledí dolů na ohřívadlo.