zájezdní hostinec

Areál bývalého zájezdního hostince je situován ve středu obce Ostrov nad Oslavou a od svého vzniku prošel komplikovaným stavebním vývojem. Hostinec nechal postavit kolem roku 1720 Václav Vejmluve, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, podle plánu Jana Blažeje Santiniho. Budova hostince čp. 38, dvě brány a pozemek st. p. č. 70 byly zapsány do státního seznamu kulturních památek v roce 1963. Ostatní objekty (chlév, stáje, kůlna, ohradní zeď, vše na pozemku st. p. č. 70 a sklípek s pozemkem p. č. 2215/2) dotvářející nezbytné zázemí zájezdního hostince byly prohlášeny až rozhodnutím MK ČR v roce 2013. Západní uliční průčelí je řešeno symetricky a tvoří je budova hostince na půdorysu W a dvě přilehlé brány. Stavební vývoj hospodářských objektů je zachycen až od počátku 19. století. Jednotlivé objekty byly stavěny či obnovovány pravděpodobně postupně po požáru v roce 1819. Objekt stájí při západní hranici spolu se střední kolnou a objektem při jižní hranici pozemku jsou zakresleny na skice katastrální mapy datované před rokem 1835. Na mapě stabilního katastru z roku 1835 je půdorys stájí trochu odlišný, chybí severní část západního křídla, v té době patrně nebylo dokončeno. Dvůr hostince byl ještě v druhé polovině 20. století téměř celý zastavěn. Z kravína situovaného v JZ nároží a přestavěného v 50. letech 20. století zbylo pouze torzo, které není předmětem památkové ochrany. V roce 1984 byla zbořena střední kůlna napojená na hostinec.