základní škola evangelická

Soliterní v zahradě stojící budova obdélného půdorysu, omítaná, zděná z cihel na podnoži z místního lomového kamene, s mělkými středními rizality na podélných průčelích a s valbovou střechou krytou bobrovkami. Dobovým doplňkem je menší hospodářský objekt severně ve dvoře. Dispoziční řešení: Přízemí: Na střední příčný komunikační dvojtrakt s jednoramenným schodištěm do patra a průchodem do dvora vpravo navazuje velký sál zaklenutý dvěma rozměrnými neckovými zrcadlovými klenbami s pětibokými výsečemi, vlevo v přední části menší nepřístupná místnost, v zadní části dvě menší místnosti opět se zrcadlovými klenbami. V první z nich (blíže schodišti) zachováno jediné původní okno (vnitřní). Klenby mají téměř vždy profilované římsy po obvodu a kolem zrcadla, ve vstupní chodbě jsou navíc doplněny štukovými rozvilinami v ploše zrcadel a mělkými vykrojenými poli v dělícím pasu. Všechna okna mají segmentové záklenky a ustupující parapety, okenní křídla jsou také segmentová, nepůvodní, vnitřní i vnější křídla. Jediné původní výše zmíněné okno je čtyřkřídlé, spodní křídla jsou šestitabulková, vrchní segmentová jsou nečleněná. Exteriér: Hlavní (jižní) vstupní průčelí: uprostřed vstupní rizalit, v patře dvojosý, zakončený nízkým atikovým štítem, po stranách rizalitu symetricky vždy dvojosé části. Vstupní dveře segmentové, hladké pískovcové ostění se soklíky, okrový nátěr, v překladu datace L.P.“1863“. Štuková šambrána vyrůstala ze soklu, je jemně profilovaná, segmentová. Dveře dvojkřídlé, kazetové s vyřezávanými rozvilinami, zubořezová římsa, jednoduchý sluncový nadsvětlík. Klika litinová ozdobná.Okna mají pískovcové profilované parapety, mělké rozevřené segmentové špalety a obíhající štukovou profilaci. Členění oken na dvě křídla bez příček a nadsvětlík je nepůvodní. Plocha omítaných stěn je členěna kvádrovou bosáží (profilované spáry), profilovanou kordonovou a mohutnou korunní římsou, zakončenou pod štítem konzolkami. Rizalit je dole členěn jako součást stěny, kdežto v patře jej vymezují dva polopilíře s hranolovými patkami i dříkem s ponořenou kazetou a hlavicí s cimbuřím. Mezi nimi v úrovni hlavic profilovaná římsa, pod ní obloučkový vlys s nápisem: Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim nebo takových jest království boží (Mar. …). Lichoběžný štít má po stranách pilířky s jehlancovitým novogotickým zakončením, jeho plocha je bosovaná, uprostřed je čtyřlisté okénko v kruhovém rámci, nad ním reliéf kalicha v nice zakončené cimbuřím. Sdružená okna rizalitu jsou obdobou ostatních. Boční průčelí jsou dvojosá, bez bosáže, členěná jen kordonovou a korunní římsou, okna mají mělce rozevřené segmnetové špalety, v přízemí pískovcové parapety a v patře štukové profilované šambrány. Omítka je nepůvodní, tvrdá. (Na vých. průčelí zbytek hladkých okrově natřených jemně zrnitých omítek a na zemi pod okapem úlomky břidlicové krytiny. Severní (dvorní) fasáda má opět uprostřed rizalit, v přízemí s nikou pro vstup (kamenné ostění je obdobné jako na jižním průčelí), dveře výplňové, okrový nátěr, sluncový segmentový nadsvětlík, litinová klika. Po obou stranách rizalitu dvojosé části, členění fasády a okna jako na bočních průčelích. Nepůvodní tvrdé omítky. Pod oknem vpravo od vstupu okénko do sklepa, pod 1. Osou zprava zazdívka zrušených dveří. Valbová střecha je krytá bobrovkami, cihelný omítaný komín postrádá hlavici.