záložna

Hlavní jižní, do náměstí orientované průčelí je šestiosé, bohatě vertikálně i horizontálně členěné. Přízemí je odděleno od horních poschodí vysokou plochou pásovou římsou. V krajních osách jsou široké půlkruhově sklenuté otvory, z nichž levý tvoří hlavní vchod (okno v pravé ose má stejnou formu z důvodu symetrické kompozice fasády). Vchod uzavírají hodnotné secesní dvoukřídlé kovové dveře s kovanou ornamentální mřížovou výplní v horní polovině. Ve čtyřech středních osách jsou prolomena velká vysoká obdélná okna, v úrovni soklu malá šířkově obdélná sklepní okénka. Na pilířích mezi 1. a 2. osou a mezi 5. a 6. osou jsou osazeny polovysoké vícefigurové alegorické reliéfy od Ladislava Šalouna, modelované pravděpodobně z umělého kamene. V horních dvou patrech jsou v postranních osách zapuštěny pravoúhlé loggie s kovaným zábradlím. Čtyři střední osy s velkými obdélnými okny jsou v obou podlažích spjaty mírně předstupujícími úzkými hranolovými meziokenními pilíři s vyžlabenými bočními stranami. Plochu fasády mezi okny 1. a 2. patra vyplňují velké kruhové medailony s reliéfními symboly Rolnictví, Obchodu, Průmyslu a Řemesla. Fasádu ukončuje výrazně vyložená korunní římsa, podpíraná drobnými konzolkami. Nad římsu vystupuje v šíři čtyř středních os nízké podkrovní polopatro, završené širokým trojúhelným římsovitě orámovaným štítem se štukovým reliéfním znakem uprostřed tympanonu. Na nárožích nad hlavní římsou jsou umístěny sochy od Ladislava Šalouna, zřejmě z umělého kamene - vlevo sedící muž s kladivem (alegorie Průmyslu), vpravo sedící žena s klasy (alegorie Zemědělství). Obě boční strany domu jsou zakončeny dvouetážovými trojúhelnými slepými štíty. Budova je zastřešena v přední jižní části složitou střechou ve tvaru čtyřbokého komolého jehlanu s nízkým hranolovým nástavcem ve vrcholu. Nad štíty a zadní sev. částí objektu jsou střechy sedlové. Krytina plechová. Přízemní dvorní křídlo je v místě napojení na hlavní budovu zvýšeno polopatrem s terasou na střeše. Křídlo má nízkou sedlovou plechem krytou střechu, nad půlkruhovým závěrem je valba.