záložna - bývalá hospodářská

Nárožní budova podkovovitého půdorysu, hlavním průčelím otevřená do křižovatky ulic. Půdorys budovy kopíruje na západní straně parčík ohrazený obrubníkem a osázený zelení. V jeho středu se nachází pomník na paměť básníka Václava Šolce z roku 1880. Budova je dvoupatrová, zastřešená rovnou oplechovanou střechou. Přízemí je ve východním průčelí z exteriéru zvýrazněno obložením sestávajícím z kombinace dvoubarevné žuly a umělého kamene. Sokl tvoří mohutné žulové desky, směrem do Šolcovy ulice prolomené sklepními okénky. Nad soklem se nachází pás sedmi oken prostřídaných v pravidelném rozmístění šesti alegorickými sochami. Okna jsou osmitabulová, v původních dřevěných, hnědě natřených rámech, jež tvoří v dolní části cca 70 cm vysoké souvislé desky. Chráněna jsou mřížemi stejné hnědé barvy jako rámy; mříže tvoří hranolové kovové tyče, dole i nahoře symetricky vyžlabené. Šest soch - vysokých reliéfů - vystupuje z desek z hrubozrnného kamene, dole a nahoře mírně přesahujících sokl a římsu. Sochy jsou výdusky z umělého kamene. V mírně nadživotní velikosti představují šest alegorií: zleva doprava je to Lesnictví (?), Zemědělství, Průmysl, Píle či Spořivost, Orba a Žně. Na soklu alegorie Píle či Spořivosti je čelně vpravo signatura “BREZA”. Mohutnou patrovou římsu, plasticky oddělující přízemí a první poschodí, tvoří úzké, vertikálně řezané žulové desky tmavě šedého odstínu. Z římsy vystupuje ve vrcholu segmentu plastický nápis z nerez kovu: SPOŘITELNA (druhotně osazený v 50. letech). První poschodí je z exteriéru na východní straně charakterizováno hrubou vápennou fasádou barvy slonová kost, rytmizovanou opět sedmi velkými okny. Ta jsou osmitabulová; jejich dřevěné rámy jsou zde natřeny na bílo. Puristický ráz východního průčelí dotváří plasticky působící vysazená korunní římsa ze stejného tmavě šedého materiálu jako pás oddělující přízemí od patra. V západní části vystupuje z hmoty budovy vertikalizovaný obytný a provozní parter, převyšující segmentovou východní část o jedno patro. V tomto traktu se na severní straně z ulice Jičínské nachází hlavní vstup do budovy. Je proveden zapuštěným vchodem původními dvoukřídlými dveřmi. Dveře jsou dřevěné, barvy hnědé stejně jako okna přízemí, dělené patnácti tabulemi strukturovaného skla. Původní je i mosazné kování. Na levé straně hlavního vchodu se nachází okno stejného charakteru jako ostatní okenní otvory přízemí. Vstupní parter je korunován vystupující terasou, z jejíž čelní strany vystupuje novodobý (90.léta 20.st.) nápis ČESKÁ SPOŘITELNA, tvořený modrými skleněnými písmeny. Terasa je doplněna dvěma asi metrovými vlajkovými stožáry a nízkým měděným zábradlím. První i druhé, navýšené, patro je osvětleno vždy čtyřmi šestitabulkovými okny, zasazenými v bílých dřevěných rámech. Celý trakt má fasádu - do ulice Jičínské i Šolcovy - obloženou tmavě šedým hrubozrnným kamenem. Na straně jižní do ulice Šolcovy je tento převýšený trakt tvořen asi 40 cm vystupujícím arkýřem, členěným dvěma nad sebou proraženými mnohatabulovými okenními otvory v bílých dřevěných rámech. V dolní části arkýře se nachází plastický nápis SÁL provedený stejnými nerez kovovými písmeny jako výše popsaný nápis čelní. Vstup do budovy je umožněn původními dvoukřídlými dveřmi pod tímto arkýřem. Po jeho stranách se pak napravo i nalevo nachází odspodu po jednom šestitabulovém okně krytým mříží z hranolových tyčí a dvou stejných oknech bez mříží nad sebou. Zcela na západní straně přechází budova poněkud neorganicky v trakt obrácený do dvora, omítnutý bílou hrubou vápennou omítkou, do ulice Šolcovy otevřený dvěma nad sebou proraženými šestitabulovými a jedním malým oknem bez mříží. Okapy z mědi, svody hranolovitého tvaru. Jižní vstup do budovy z ulice Šolcovy ústí na schodiště, stoupající přes obdélná odpočívadla až do podkroví. Schodiště je zachováno intaktně v původní podobě, provedeno z terazza, zábradlí z bíle natřených hranolových tyčí a hnědě mořených dřevěných madel. Odpočívadla i obložení schodiště tvoří kombinace černých a bílých keramických dlaždic. Zachována v původním stavu jsou i obě velká schodišťová mnohatabulová okna, včetně otevíracího mechanismu. V přízemí se nachází po levé straně vstup do soukromého bytu; velkými dvoukřídlými “lítacími” dveřmi je pak umožněn přístup do haly spořitelny. Tyto dveře jsou zachovány v původním stavu, z hnědě natřeného dřeva, tvořeny čtyřmi vertikálními tabulemi strukturovaného skla, horním světlíkem a držadly z mosazných ohýbaných trubek, vše ve stylu střídmého art déco. Zjednodušené, pouze dvoutabulové dveře podobného charakteru tvoří protějšek ve vstupní hale spořitelny. Ta je tvořena podlahou z dlaždic leštěného mramoru a obložením z leštěného zeleného mramoru do výše cca 220 cm. Strop je bíle omítnut, s jednoduchým štukem po obvodu a několika nepůvodními svítidly. Ze západního dvora je hala osvětlena dvanáctitabulovým oknem, s rámem z hnědě natřeného dřeva, zachovaným v původním stavu včetně otevíracího mechanismu. Po jeho severní straně se nachází novodobé sociální zařízení, po straně jižní vstup do soukromého bytu. V 1.NP stejné půdorysné dispozice je ze schodiště opět intaktně zachovanými dveřmi umožněn vstup do obdélné místnosti, sloužící jako šatna. Podlaha krytá bílými keramickými dlaždicemi, stěny obloženy dýhovými deskami, sbitými dřevěnými latěmi. Při východní stěně dva původní, po stranách obloukovitě se zalamující pulty. Nad nimi mnohotabulové okno v hnědě natřených dřevěných rámech. Strop plochý s jednoduchým obíhajícím štukem, bíle omítnutý. Na východě po stranách pultů dvě novodobá sociální zařízení, na severu a na západě původní dveře stejného charakteru jako ostatní vstupní otvory v budově. Dveřmi severními vstup do zasedací místnosti novodobě upravené se zbytky původního vestavěného mobiliáře. Odtud vstup na otevřenou, nekrytou venkovní terasu. Terasa cca 1 m široká, zábradlí pobito měděným plechem a původním kovovým zábradlím. Okna na terasu původní, šestitabulová, bíle natřená. Na západě se nachází přednáškový sál podkovovitého půdorysu. Podlaha z dřevěných leštěných parket, tmavě mořených. Stěny obložené dýhou - stejně jako šatna. Okna původní, segmentově se zalamující, s původním kováním; pod nimi topení kryté původní dřevěnou konstrukcí s kovovými mřížkami. Strop plochý, omítnutý bílou hlazenou vápennou omítkou, s jednoduchým obíhajícím štukem, v koutech při východní stěně se zalamující; svítidla plochá, novodobá. V navýšeném 2. NP se nachází novodobě přestavěný soukromý byt. Z ulice Jičínské je umožněn výše popsanými původními dveřmi vstup do předsíně expositury. Schodiště z terazza, stěny obloženy do úrovně navýšeného přízemí tmavým leštěným mramorem a do výšky cca 210 cm nad úroveň tohoto navýšeného přízemí leštěným mramorem zeleným. Po levé straně pamětní deska ze šedého mramoru s plastickým nápisem z písma zlaté barvy; nad ní ze stejného, ale většího písma původní nápis: POSTAVENO V ROCE 1928 PŘI DESETILETÉM VÝROČÍ ČESKOSLOV. REPUBLIKY. Strop bíle omítnutý, “kasetový” klasicizujícího dekoru.