zámecká kaple Božského Srdce Páně

Zámecká kaple Božského Srdce Páně stávala ve východním výběžku zámeckého parku, při Zámecké ulici. Jednalo se o jednolodní zděnou hladce omítnutou neorientovanou budovu (její presbytář směřoval k jihu) postavenou na obdélném půdorysu pod sedlovou střechou krytou (jako i všechny ostatní střechy) břidlicí s polovalbou nad jižním štítovým průčelím a dvěma vikýři na každé straně, jejichž sedlové stříšky nesly na koso postavené makovicemi zakončené jehlancové stříšky. K západnímu průčelí byla přistavěna předsíň krytá sedlovou střechou a součástí severního vstupního průčelí byla hranolová věž postavená na obdélném půdorysu pod velmi vysokou valbovou střechou s půlkruhovými vikýři na severní a jižní straně zakončená bohatě profilovanou oplechovanou římsou nad níž byl osazen kovaný železný latinský jetelový kříž s makovicí. Fasáda kaple měla bosovaná nároží, vodorovně byla členěna na horní hraně profilovaným (hrubě omítnutým) soklem a korunní římsou, která byla nesena konzolkami ve vlysu úplného kladí, jehož byla součástí. Okna lodi byla jednoduchá pevná obdélná nahoře půlkruhem zakončená, osazená do špalet, které byly u oken kolmé a u fasády se rozevíraly a spolu s pásovou šambránou byly ozdobeny hlavním klenákem a na stranách dvěma bosami. SEVERNÍ hlavní vstupní štítové průčelí mělo střední široký rizalit s úzkými okny s okosenými špaletami na bocích, na západním doplněným nahoře oknem kruhovým. Ve středu tohoto rizalitu byl rizalit další, široký jako za ním ustoupivší věž. V ose tohoto rizalitu byl portál hlavního vstupu do kaple. Portál tvořily dva piastry, přepásané i se zrcadly na čelních stranách dvojicemi pasů, které nesly půlkruhové zaklenutí vstupu zakončené vysokým neúplným trojúhelným okřídleným frontonem s pískovcovým latinským křížem na vrcholu. Zdivo tohoto zaklenutí mělo v bosáži provedený kamenořez s vystupujícím hlavním klenákem. V portálu byly osazeny dvoukřídlé levé, dovnitř otvíravé, rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem. K portálu vedlo pískovcové schodiště o devíti stupních sevřené mezi zídky kryté pískovcovými deskami. VĚŽ svým půdorysem zasahovala jak do lodi, tak do širokého rizalitu severního průčelí. Od rizalitu hlavního vchodu ji nad korunní římsou oddělovala pultová stříška. Věž byla celá bosovaná a byla třípatrová, přičemž v 1. patře byla kruchta v interiéru lodi. Na čelní širší severní straně měla věž ve 2. patře v obdélném zrcadle velké pevné kruhové okno osazené ve špaletě s profilovanou šambránou a ve 3. zvonovém patře mezi dvěma úzkými okénky okno obdélné půlkruhem zaklenuté, osazené ve špaletě žaluzií. Jeho zaklenutí bylo lemováno profilovanou archivoltou s hlavním klenákem dosedající na jednoduchou pateční římsu, která obíhala celou věž. Nad tímto oknem bylo průčelí věže zakončeno trojúhelným štítem, s v bosáži provedeným kamenořezem a s okénkem ve tvaru helvétského kříže v jeho vrcholu. Mezi okny 2. a 3. patra byla nízká edikula, jež měla pilastry nahrazeny triglyfy, které nesly segmentový okřídlený fronton. Boční užší strany věže (se štíty asi poloviční výšky) měly pouze stejná žaluziová okna ve 3. zvonovém patře, která byla bez archivolt, měla však také hlavní klenák, zde vystupující z kamenořezu bosáže. ZÁPADNÍ vstupní boční průčelí lodě bylo pětiosé, rozdělené přistavěnou předsíní na 2 + 1 + 2 osy. Při nárožích mělo pásově bosované pilastry zakončené nad korunní římsou (kolem nich se zalamující) půlkruhovými okřídlenými frontony. Ke střední ose přistavěná předsíň měla obdélný půdorys. V čelní bosované stěně byly dvoukřídlé levé, dovnitř otvíravé, rámové dveře osazené do špalety zděného ostění. Nad dveřmi bylo termální okno osazené do špalety téhož ostění, které nahoře lemovala profilovaná římsa. Nad oknem byla bosáž upravena jako kamenořez. V bočních průčelích předsíně bylo po okně jako u lodi, ale v menším provedení a bez šambrány. Na nárožích se na ně zalamovala bosáž z čelní strany, nahoře byla zakončena mohutnou římsou s gotickou profilací. Nad předsíní byl v západním průčelí trojúhelníkový štít. Východní boční průčelí lodě bylo pětiosé, rozdělené větším oknem ve středu na 2 + 1 + 2 osy. Toto větší okno mělo na stranách na šambránách místo dvou bos tři a svou výškou zasahovalo do trojúhelného štítu nad ním. Při nárožích mělo průčelí pásově bosované pilastry zakončené nad korunní římsou (kolem nich se zalamující) půlkruhovými okřídlenými frontony. JIŽNÍ štítové průčelí mělo lichoběžníkový neoddělený štít, do něhož zasahovala apsida obdélného půdorysu se skosenými nárožími pod pultovou, na stranách zvalbenou, stříškou. Pod stříškou měla apsida pás pěti půlkruhem zaklenutýcch slepých okének, ve zkosených nárožích bylo po okénku jednom. Nad apsidou bylo neorománské trojité sdružené dodatečně provizorně zaslepené okno.