zámecká kaple Panny Marie

Samostatně stojící jednolodní neorientovaná neomítaná novogotická kaple zasvěcena Panně Marii se nachází v lese při Černém potoce v katastrálním území Knínice u Libouchce. Byla postavena z pískovcových kvádrů severozápadně od dnes již zaniklého ledebourského zámku. Průčelí kaple jsou opatřena předsazeným soklem a ukončena korunní římsou. Průběžná korunní římsa nese nad lodí střechu sedlovou, nad kněžištěm valbovou. Kaple je obdélného půdorysu s polygonálně uzavřeným presbytářem. Před hlavní průčelí předstupuje dvojpatrová hranolová věž ukončená valbovou střechou (se sedlovými vikýři) přecházející v polygonální (šestiboký) jehlancový sanktusník završený makovicí a křížem. Zvonové patro na severu prolamuje hrotitě zaklenuté okno. Jednotlivá patra věže jsou oddělena profilovanou kordonovou římsou. Do kaple se vstupuje jižním průčelím věže, které se otevírá hrotitým portálem s odstupňovaným pískovcovým ostěním. Zpřístupňují ho dva schodnicové stupně. Dvoukřídlé dřevěné dveře jsou pravoúhlé, svlakové, opatřené neogotickým kováním a klikou, horní část dveří v oblouku je pevná. Nároží věže zpevňují dva odstupňované opěrné pilíře, které ukončuje vpadlina ve tvaru lomeného oblouku. Západní a východní průčelí prvního patra věže prostupuje pravoúhlé okno s okosením. Nad portálem v patře věže se nachází nika, ve které je umístěna pískovcová socha Panny Marie se sepjatýma rukama a s korunkou na hlavě. Socha je postavena pod neogotickým baldachýnem na polygonální konzoli, která je součástí průběžné patrové kordonové římsy. Boční fasády lodi jsou členěny jedenkrát odstupňovanými opěrnými pilíři zakončenými pultovou stříškou a třemi hrotitě zaklenutými okny. Kněžiště je zpevněno opěrnými pilíři a prolomeno jedním hrotitě zaklenutým oknem umístěným na severu.