zámecké křídlo s kaplí

Zděná omítaná obdélná patrová stavba situovaná podélně ve směru západ -východ. K západnímu průčelí přiléhá špýchar čtvercového půdorysu, vystupující na způsob krátkého křídla v jižním průčelí. Jižní průčelí je obráceno do rozlehlého hospodářského dvora. Zámecká budova s jeho stavbami srůstá krátkým křidélkem při východním nároží jižního průčelí, špýchar je oddělen prolukou. Z nepravidelného půdorysu zámeckého křídla je patrný složitý vývoj objektu. Fasády člení kordonová a korunní římsa, v jižním průčelí ve tvaru přečnívající stříšky s rovným podhledem a lizénové rámce (v některých osách zdvojené). Okna jsou obdélná s jednoduchými páskovými šambránami, hranolovou parapetní římsou, parapetní výplní s plastickou kazetou a klasicistními zdvojenými výplněmi členěnými do šesti polí. Ke středu jižního průčelí je přistavěn trojosý portikus se zazděnou pilířovou arkádou s vloženými okny, prosklenými přízemními dveřmi završenými půlkruhovým obloukem a s novodobě zastřešeným a zaskleným balkonem v patře (s valbovou střechou krytou bobrovkami). Fasády dvoupatrového špýcharu prolamují větrací okna tvaru ležatého obdélníku, v přízemí pak několikero portálů, některé se zachovanými jednoduchými páskovými ostěními a nadsvětlíky s mříží ze stáčených prutů. Fasádu ukončuje fabionová korunní římsa. Střecha zámku a špýcharu je sedlová s valbami, s lucernovou věžičkou krytou plechem ve středu hřebene a řadou vikýřů s obdélnými okny a valbičkami v jižním průčelí. Střechy kryjí bobrovky. Přízemí je klenuté; kaple v patře na půdorysu okoseného čtverce je zastropena dřevěnou imitací kupole na pendentivech se štukovou páskovou výzdobou. Na klenbě je freska od Siarda Noseckého s výjevem Svaté rodiny a postavami Svatých Jáchyma, Anny, Abrahama, Izáka, Arona a zobrazením rodokmene Sv. Jana Křtitele a Davida. V kapli je zachováno původní zařízení a vstupní kazetové dveře. V ostatních místnostech zámku ploché fabionové stropy, soubor dřevěných dveří, v portiku jižního průčelí také dřevěné obložení stěn. SV od zámku se rozkládal park, který je v současné době zarostlý nálety. Při zámeckém křídle se dochovaly pozůstatky ohradní zdi. Předmětem ochrany je zámecké křídlo s kaplí čp.1 na vymezeném pozemku.