zámecký park

Zámecký park se rozkládá v jižní a zejména v západní části příslušných pozemků areálu a v bezprostředním okolí zámecké budovy. Lze však do něj zřejmě zahrnout i geometrickou parkovou úpravu severního zámeckého nádvoří. Jde převážně o park anglického typu s vodotečí a můstky. Doplněn je jednou přírodní stávající a jednou geometrickou zaniklou vodní plochou. Hlavní průhledová kompoziční osa směřuje od východu na západ. Je rovnoběžná se vstupním průčelím zámku a spojuje osu jeho podnože přes tři terénní schodiště a rybník s kruhovým glorietem za ním. Park je z jihu od hlavní průjezdní silnice oddělen ohradní zdí mírně segmentového průběhu. Zeď je z vnitřní strany doprovázena vzrostlými stromy a mlatovým chodníkem. Směrem k severu, dále do parku, je s chodníčkem přibližně rovnoběžná drobná vodoteč, na třech místech překonávaná mostky. V západním trojúhelném cípu najdeme gloriet s rybníčkem, s břehem na jihozápadě přírodním a na severovýchodě zpevněným, zde je v ose kompozice břehová zeď přerušena komponovaným schodištěm, po kterém lze sestoupit k vodní hladině. Střední část parku tvoří volná travnatá plocha. Část parku před západním zámeckým průčelím je pojata geometricky. Ve čtverci severní stranou navázaném na bývalý vodní příkop je vytvořena kompozice z rovnoběžně dostředných terénních zídek založená na konceptu průniku dvou obdélníků. Střední čtverec sloužil dříve jako bazén.