zámek

Volně stojící podsklepená, převážně jednopatrová velmi členitá, v podstatě dvoukřídlá (SZ a SV křídlo, v zalomení ústřední části zámku, vybíhající k jihu) omítaná stavba (vápenná omítka se zašlým okrovým nátěrem a zbytky staršího červeného nátěru - převážně obnoveným, část říms a atik v přírodním pískovci, šambrány a římsy oken, vstupní podjezd a komíny bílé). Na východě připojena krčkem k budově dependence s jízdárnou a divadlem. Dispozice trojtraktová, se střední chodbou. Exterier: - sokl kamenný, nahoře šikmo seříznutý. Okna převýšených rozměrů, dvojitá, venkovní křídla s ornamentálním zasklením do olova, seskupovaná do dvojic, trojic a čtveřic (dělení svislými štukovanými profilovanými pruty), v zešikmených šambránách s přetínajícím se profilem a šikmými parapety, nad nimi většinou zalamované profilované římsy. Mezipatrová a podstřešní profilovaná římsa, nad vrchní atika v podobě cimbuří. Severní průčelí: souměrné, sedmadvacetiosé, za 11. a 16. osou mírně zalomené, před 12.-16.osou představený polygonální podjezd po bocích s hrotitými arkádami, uprostřed velké okno téhož tvaru. 1.osa - přízemí, ze čtveřice oken, 2.-4. rizalit, okna z dvojic,5.-6. okna z dvojic (bez cimbuří), 7.-9. polygonální rizalit s okny bez říms (v přízemí krajní jednoduché střední z trojice, v patře krajní ze dvojic, střední ze čtveřice), 10.-11. ze dvojic (bez cimbuří), 12.jednoduché, 13.-15. rizalit, okna ze dvojic, ve 14.ose prosklené dveře balkonu. Dále dle osy souměrnosti ve 14.ose, pouze ve 25.ose přízemí dveře s jednoramenným schodištěm. Před 2.-4. osou zapuštěný dvorek s osmitabulkovými okny sklepa, před 5.-6. a 22.-23. osou dvorky zasklené. SV průčelí: trojosé, přízemí, okna z dvojic, bez nadokenních říms, 1.osu kryje spojovací chodba. JV průčelí: jedenáctiosé, 7.-9. osu tvoří vystupující rizalit, z něhož 8.osa dále vystupuje jako rizalit dvakrát odstupněný. Okna ze dvojic, pouze v 8.ose z trojic, 10.-11.přízemní, v 10.prosklené dveře na terasu. V průčelí: dvouosé, vlevo okna ze dvojic, vpravo půlkruhový rizalit ze šestice křídel. J průčelí: devítiosé, souměrné, boční trojice os tvoří polygonální rizality, střední část dvoupatrová, okna ze dvojic křídel, v přízemí 4.-6.osy bez nadokenních říms, s představenou teráskou, se zábradlím z pískovcových sloupků s patkami, hlavice s vykrajovanými ornamentálními rámci na stěnách, pole z krouceného kruhového kovového profilu, na koncových sloupcích jednoramenného přístupového schodiště uprostřed sošky sedících lvů (výška 45 cm, pískovec). Nad 1.patrem uprostřed plastický kamenný erb Harrachů (štít se 3 pštrosími pery vetknutými do koule, korunovaná přilbice s křídly, na nich totéž co na štítě, bohaté fafrnochy). Ve 2.patře jen okno uprostřed ze tří křídel, na koncích ukončujícího cimbuří polygonální arkýře na římsových konzolách, se slepými úzkými střílnami a drobným cimbuřím (okno cimbuří a arkýře i na ostatních 3 stranách věžovité nástavby 2.patra). Z průčelí: zrcadlový obraz východního, ale v přízemí rizalitu zcela vlevo dveře s přístupovým krátkým schodištěm se zábradlím jako u terasy J průčelí. JZ průčelí: jedenáctiosé, 1.-2.osa přízemí, dále patrové: 3.-5. osa rizalit, na bocích okna ze dvojic, uprostřed vystupuje silně převýšená hmota kaplové věže s okosenými nárožími, nedělená mezipatrovou římsou, v okosení nároží slepé křížové výřezy. V přízemí hrotité okno s okosením, kružbou (barevné ornamentální zasklení s figurami), nadokenní římsa opisuje hrotitý záklenek. V 1.p. hrotité vysoké okénko s okosením, nad ním čtvercový plechový ciferník, s kruhovým číselníkem (římské číslice zlacené), okénko a ciferník i na ostatních 3 stěnách věže). Cimbuří neseno stlačenými pasy na konzolách. Dále okna ze dvojic, pouze v 8.ose rizalit s okosenými nárožími, s okny dělenými profilovanými pruty (1 vodorovné, 2 svislé) s tordovanými soklíky a trojicí polygonálních parapetních římsek. SZ průčelí: kryté zděnou kolnou s pultovými střechami dělenými cimbuřím, SV průčelí dvouosé, vlevo čtveřice sdružených měkce zahrocených okének se zasklením do olova ve společné šikmé paletě, vpravo mírně hrotitá vrata. Střecha: nízká sedlová, pokrytá plechem. Komíny ozdobné, většina ve dvojicích, zdobné, členěné římskami a hlavicemi s cimbuříčkem. Na kaplové věži kovový stožár s makovicí a korouhví.