zámek

Na J okraj osady, tvoříc Z stranu býv. rozlehlého hospodářského dvora, stojí jednopatrový, zčásti podsklepený zámek. Vápenná omítka ve dvou okrových odstínech, v polích kolem oken 1. patra a ve vpadlině parapetní výplně červená. Půdorys monoblokové budovy na půdoryse širokého H, tedy s křidélky v úloze bočník rizalitů na delších průčelích, na V ještě polygonální střední rizalit. Vnitřní dispozice s širokou chodbou při Z průčelí. Nároží bočních rizalitů zaoblena, nízký hladký sokl, přízemí členěno pásovou rustikou, profilovaná mezipatrová římsa, patro členěné lisenovými rámci mezi všemi osami, vysoká, bohatě profilovaná římsa podstřešení. Okna dvojitá, v přízemí čtyřtabulková v hladkých kamenných ostěních. Hlavní východní průčelí jedenáctiosé, členěné dvouosými silně vystupujícími bočními rizality a lehce převýšeným rizalitem středním, každá z jeho tří stran jednoosá. Liseny po stranách bočních rizalitů dvouvrstvé, na hl. rizalitu se zbytky čabrakových půlkruhových hlavic s kapkami. Okna patra (střední sdružené) v šambránách rámovaných lištou a hladkými soklíky, sedícími na samostatně profilovaných římsách podokenních, pod nimi obdélnévýplně se vdadlými poli s pravoúhle prolamovanými okraji. Na horních rozích šambránboltcové prvky s kapkami, mezi nimi nástavec v 1., 2., 5., 7., 10. a 11. ose s plastickým středním klenákem dole s kapkami, nahoře ukončený zalamovanou profilovanou římsou, ve 3., 4., 8. a 9. ose v nástavci vykrajovaná výplň a římsa tvořena dvěma prohýbanými částmi s dotýkajícími se volutami uprostřed, ve střední ose mezi takto utvářenými částmi římsy mezera, v níž je oválná kartuše a nad ní další segmentová římsa. V kartuši oválné erby břevnovského a broumovského kláštera, nad nimi mitra. Ve střední ose přízemí portál s půlkruhovým záklenkem, spočívajícím na konzolkách s volutkami, ostění neprofilované, s klenákem ve vrcholu, členěné rámci vpadlými hrubozrnnými, plochý štukový nástavec se vpadlým polem, ukončený mezipatrovou římsou, při jeho patě na vnějších horních rozích konzolových částí ostění volutové boltcové prvky, dole ukončené kapkou, dvoukřídlá výplňová vrata se sluncovým motivem v horní části. Vnitřní boky bočních rizalitů jednoosé, se zaslepenými otvory, okna 1. patra se zalamovanými nadokenními římsami a klenákem. Jižní průčelí šestiosé, členěné mělkými bočními jednoosými rizality se zaslepenými otvory. Členění jako na hlavním průčelí, místo nástavců oken 1. patra s římsami jen nevýrazné vypouklé oválné kartuše. Západní průčelí devítiosé, členěné výraznými trojosými bočními rizality a plochým jednoosým rizalitem středním. Lisenový rám v patře pro každou osu zvlášť. Čtvrtou osu zleva zakrývá koutový přístavek výtahu- novodobý, napodobující mezipatrovou i podstřešní římsu přilehlých průčelí i pásovou rustiku přízemí. Členění oken v patře (střední sdružené) jako na J průčelí, okna v přízemí zčásti s mřížemi. Ve střední ose přízemí portál jako na východním průčelí. Severní průčelí shodné s jižním, včetně zaslepení krajních os. Střecha valbová, krytá dvojitými bobrovkami. Dochován jediný komín na JZ rizalitu, omítaný, s římsou a složitě profilovanou hlavicí.