zámek

Zámek se nachází ve východní části obce Sazená, při silnici na Novou Ves. Hmota stávající stavby je rozložena na půdorysu L, tvořeném zhruba stejně dlouhými křídly. Jižní křídlo je převážně jednopatrové, pouze poslední dvě západní osy jsou dvoupatrové. Z jeho severozápadního nároží vyrůstá krátký rizalit, na který přímo navazuje druhé, východní křídlo, které je pouze přízemní. Jižní křídlo kryje zvalbená střecha s námětky, východní křídlo zvalbená střecha bez námětků - obě střechy pokrývá novodobá plechová krytina. Z hlediska památkového je nejdůležitější součástí objektu jižní křídlo, ve které se nachází nejcennější část objektu, malovaný trámový strop. Křídlo protáhlého, obdélného půdorysu má jednoduchou dvoutraktovou dispozici s hlavními místnostmi při jižní straně. Patra jsou propojena dvojicí dvouramenných schodišť, která navazují na vstupní prostory objektu. Exteriér jižního křídla je zjevným pozůstatkem hned několika stavebních etap. Osmiosá severní fasáda je sjednocena šedookrovou brizolitovou omítkou. Jediné prvky členění tvoří drobná fabionová korunní římsa, sokl tvořený novodobým kamenným obkladem a šambrány oken v podobě prostých, nečleněných tmavě šedých rámců. Západní vstup do zámku má pak ostění s ušima, ohraničené plastickým páskem. Výrazně odlišná je druhá východní osa s hlavním vstupem, který je tvořen monumentálním kamenným portálem s bohatě profilovaným ostěním s ušima a s překladem, který je zdoben s rustikálně pojatým vlysem, na který dosedá ukončující segmentový fronton. Do otvoru jsou vsazena těžká dřevěná vrata rámové konstrukce s obdélnými výplňovými deskami, přichycená v ostění mohutným kováním barokních tvarů (rozvilina vyrůstající z dlouhého prutu). Nad portálem se dále nachází "lodžie", široký, půlkruhově sklenutý výklenek s kamenným balustrovým zábradlím. Západní fasáda, na které jsou jen okenní otvory, opakuje předešlé členění. Totéž v principu platí i pro fasádu jižní, ovšem zde jsou, s výjimkou západních dvou os, odlišně pojata okenní ostění. Krom toho, že jejich plocha je ohraničena páskovým profilem, se liší i základním tvarem s ušima, pod kterýma jsou zavěšeny drobné kapky. Ostění navíc dosedá na oblounovou parapetní římsičku. Z tohoto pojetí se dále vymyká horní okno v páté ose od východu, kterému chybí uši, zato však má odsazený půlkruhový záklenek. Ve stejné ose se v přízemí nachází drobný portál členěný podobně jako okna ostěním s uchy a kapkami. Sousední tři přízemní osy pak zakrývá novodobý, utilitární přístavek. Východní fasáda je novostavbou z konce 40. let 20.stol. a je pojata zcela utilitárně, bez architektonického členění. Všechna okna na všech fasádách mají nové, plastové výplně, novodobé jsou i všechny vstupní dveře (s výjimkou zmiňovaného hlavního vstupu) V jižním křídle je dochována většina interiérových konstrukcí. V západním konci přízemí se nachází dvojice místností (dnes kadeřnictví) sklenutých valenou klenbou s dvěma páry styčných pětibokých výsečí. Sklenutá je i předsíň obecního úřadu a prostory schodišť. V přízemí je také dochováno několik kamenných portálů s ušima a dveří v barokním kování.