zámek

Areál veleslavínského zámku se rozkládá na mírném svahu. Do areálu se vstupuje branou při ulici Veleslavínské. Druhá vedlejší brána je slepá, situována je v ohradní zdi při JZ nároží areálu. V JZ části areálu je situován i samotný objekt zámku, pomyslně oddělující dvůr od zbývající plochy s parkem. Na hlavní bránu navazuje severně nechráněný objekt nové vrátnice, jižním směrem původní domek správce se starou vrátnicí. Z jihu, při ohradní zdi, k němu přiléhá mohutná hospodářská budova. Před zahradním průčelím zámku je připojena terasa, uprostřed s kruhovým bazénkem s fontánou doplněnou plastikou putti. Na hlavní osu zámku navazuje severovýchodním směrem i původní hlavní vstup do parku, s cestou, novodobě krytou plastovou stříškou, jejíž počátek je rámován pozůstatkem brány (kovový oblouk spojuje dva pilíře s dochovanými soškami puttiů). Druhá, spíše provozní a obslužná cesta byla vedena podél jižní a východní hranice areálu. V parku jsou situovány další tři objekty, postavené jako pavilony sanatoria. Dva z nich jsou v severní části parku a třetí na východní straně areálu. Ostatní objekty v areálu nejsou předmětem památkové ochrany. Detailní popis: Zámek čp. 1 Zámek je dvoupodlažní členitá trojkřídlá stavba, se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem, po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstoupená korunní římsa. Zahradnímu průčelí dominuje střední trojosý rizalit, ve spodní části s trojicí vysokých, polokruhově zakončených vstupů, završený trojúhelným štítem a atikou. Mezi střední část a boční přístavby jsou vsazeny přízemní arkádové čtvrtkruhové pavilony o třech osách. Terasa leží před zahradním, SV průčelím zámku. Ve středu terasy, na hlavní ose zámku, je kruhový bazének. Kamenný okraj bazénku je zaoblený a je v něm vsazena čtveřice kamenných váz na podstavcích. Ve středu je vyvýšený hranolový pilíř, na kterém stojí soška puttiho hrajícího si se dvěma kachnami. Interier: V přízemí je oktogonální hala s neckovou klenbou s výsečemi. Valeně jsou zaklenuty i další prostory přízemí. Patro je plochostropé, místnost nad vstupní halou má dřevěný kazetový strop a výrazné dřevěné obložení. Jsou zde umístěna kamna z barevné glazované keramiky. Park Vstup do parku, na cestě, která je situovaná na hlavní ose zámku, vymezuje pozůstatek brány. Hmota brány je pouze naznačena stylizovaným kovovým obloukem, spočívajícím na dvojici kamenných pilířů se soškami puttiů. Putti jsou znázorněny jako děti něžně objímající kůzlata. Cesta lemovaná vzrostlými stromy je zčásti novodobě krytá žlutým vlnitým plechem. Při jihovýchodní ohradní zdi je situován rybníček. Pod paloukem, JV od původní cesty parkem, je z novější doby vybudován vojenský kryt. Ve spodní části parku se dochovaly ovocné stromy. Celý areál je obehnán zděnou ohradní zdí. Ohradní zdi s branami a další objekty Hlavní vstupní brána I. je situována v jihozápadní části areálu. K bráně se po obou stranách pojí budovy vrátnic (novodobá nechráněná ze severu, starší chráněná s domkem správce od jihu). Bránu tvoří segmentově klenutý průjezd, v horní části s projmutými rohy a stříškou sledující jejich tvar. Pilíře brány jsou bosovány, s hladkými pilastry s hlavicí. Dřík pilastru je vyplněn vystouplým polem. Plocha nad průjezdem je vyplněna štukovými poli, sledujícími tvar stříšky i průjezdu, ve středu s mohutným klenákem. Branka pro pěší, umístěná vedle v ohradní zdi, je rovněž segmentově zakončena, má štukové ostění s naznačeným klenákem. Brána II je situována o něco jižněji. Tvoří ji dva bosované polopilíře s přiloženými pilastry s hlavicemi. Dříky pilastrů mají vystouplé štukové pole. Brána má slepý segmentový záklenek. Ve vrcholu je naznačen klenák, nesoucí reliéfní dekorativně pojatý alianční znak. Horní část brány s vybranými rohy je vyplněna vystouplým polem, sledujícím linii korunní římsy. Brána je kryta kamennými deskami. Pavilony - obecně Pavilony byly postaveny již pro sanatorium nervových nemocí. Areál získali kolem roku 1903 Leo Kosák a Oskar Fischer, kteří v areálu bývalého zámku sanatorium vybudovali v jeho prostorách. V roce 1908 začaly se stavebními úpravami, v jejichž rámci byl vybudován první pavilon pro neklidné a rozrušené nemocné (1908, dnešní čp. 83), dnes poměrně zásadně přestavěný. Roku 1911 následoval druhý pavilon (čp. 139), poměrně autentický, avšak rovněž ve špatném technickém stavu. Oba objekty jsou nyní prázdné, bez využití. V roce 1929 podle projektu stavební kanceláře V. Neumanna a P. Becka, byl postaven, zřejmě na základě staršího domku, rodinný dům (novobarokní vila čp. 84) pro jednoho z majitelů sanatoria, Oskara Fischera. Jeho technický stav je zřejmě z uvedených objektů nejlepší, vyžadující pouze dílčí opravy a pravidelnou údržbu. Pavilon I, čp. 139, leží ve východní části areálu blíže k objektu zámku. Trojpodlažní stavba na obdélném půdorysu má hlavní průčelí orientováno k jihozápadu. Fasáda s důrazným vertikálním členěním je pojata na všech průčelích jednotně. Nároží jsou pokrytá bosáží, okna nad sebou jsou spojena jednotícím lisenovým rámem. Pole mezi okny podlaží vyplňují štukové, do profilovaných rámů zasazené reliéfy váz s ovocem a květinami. Mezi okny zůstaly úzké pruhy režné omítky. Fasády jsou završeny profilovanou korunní římsou. Hlavní vstup je obdélný s polokruhovým nadsvětlíkem. Je rámován pilastry nesoucími oblouk archivolty, s volutovitým vrcholovým klenákem, podpírajícím balkon. Ten podpírají další dvě volutové konzoly, nesené pilastry, rámujícími po stranách vchod. Balkon má zábradlí z ornamentálně pojaté mříže. Boční vstup tvoří malá předsíňka ve formě edikuly s mansardovou stříškou. Nárožní pilastry nesou segmenový fronton. Mezi pilastry je vložen obdélný vstup s polokruhovým nadsvětlíkem, krytým ozdobnou mříží. Dveře jsou dvoudílné výplňové s motivem slunce. Celý pavilon je zastřešen mohutnou mansardovou střechou s vikýři a věžičkou. Pavilon II, čp. 83, stojící v severní části pozemku při ohradní zdi, na obdélném půdorysu o dvou patrech a jednom podkrovním. Má hladkou fasádu, členěnou pouze širokými římsami, obíhajícími kolem celé budovy vždy těsně pod a nad okny. Okna jsou obdélná, dělená trojdílná. Pavilon III, vila čp. 84, leží v severozápadní části pozemku. Objekt je postaven na půdorysném průniku dvou obdélných částí, které mezi sebou svírají čtvrtkruhovou výseč zimní zahrady s navazující terasou. Fasáda je hladká, vertikálně členěna pilastry, na jedné stěně s kanelováním ve spodní části, na zaoblených nárožích s pásy bosáže. Okna jsou trojdílná, rámovaná profilovanou šambránou s profilovanou parapetní římsou, přízemí jsou segmentově ukončena, a ve vrcholu mají klenák. Fasáda je ukončena vyloženou profilovanou korunní římsou. Hmota zimní zahrady je trojosá, členěná kanelovanými pilastry, nesoucími kladí s mohutnou římsou. Nad ní je kuželkové zábradlí balkonu v 1. patře. Půlkruhově zakončená okna a dveře jsou rámována profilovanou šambránou s klenákem. Okna jsou dvoukřídlá, tabulková, půlkruh je paprsčitě členěn. Před zimní zahradou je po několika schodech přístupná terasa sledující tvar hmoty zimní zahrady, doplněná kuželkovým zábradlím.