zámek

Zámeček č.p.1, dům č.p.41 a stodola tvoří trojkřídlý objekt, kde je v jeho severním křídle situován zámeček, ve východním křídle dům č.p.41 a v jižním křídle stodola. Severovýchodně od tohoto objektu stojí hospodářská budova. Zámecká zahrada se rozkládá východně a jihovýchodně od trojčlenného komplexu a jižně od něj je prostor, kde se nacházely rybníky. Zámeček č.p.1 je patrová budova s hlavním (severním) průčelím. Průčelí je v přízemí devítiosé, v patře třináctiosé. Pátá až devátá osa od východu je předsazena v mírném rizalitu. Horizontálně průčelí člení kordónová a korunní římsa, sokl zde chybí. Pravoúhlé okenní otvory přízemí jsou lemovány prostou šambránou. Některé osy jsou bez výplně, zamřížované na sebe kolmo provlékanými pruty, některé jsou zcela zaslepeny. Dva okenní otvory jsou osazeny okny do líce. Okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, dělená příčlemi do tří okenních tabulí. Mají také mříž s kolmo provlékanými pruty. Sedmou osou zleva prostupují dveře. Dveře bez šambrány jsou klenuty segmentovým obloukem lemovaným archivoltou, přerušenou ve střední části hlavním klenákem. Dveře jsou z levé strany lemovány pilastrem bez soklu, který má výplň s motivem diamantového řezu. Z pilastru po pravé straně dveří se dochovala pouze hlavice. Hlavice pilastrů tvoří volutové konzoly, které nesou architráv. Po stranách architrávu jsou na soklech umístěny půlvázy s květinovou výzdobou. Trojkřídlá rámová dřevěná vrata mají obdélné dřevěné výplně, zdobené trojicí poupat. Dřevěný rám klenutý do segmentového oblouku dělí nadpraží do dvanácti nestejných geometrických útvarů se skleněnou výplní. Nadpraží je od dveří oddělené zárubní. V prvním patře je parapetní prostor os vyplněn diamantovou bosáží s postranními úzkými vpadlinami. Obdélné okenní otvory jsou lemovány šambránou, kterou obíhá páska a je zdobena uchy a kapkami. V nadokenních štucích se uplatňují mušle, rostlinné volutové úponky a květy. Okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, dělená příčlemi do tří tabulí, osazená do líce. Okna jsou v horní čtvrtině oddělená poutcem, shora vyklápěná a vertikálně rozdělená do tří okenních tabulí. Okno pátého otvoru ze západu je také zasazeno do líce, je dvojité, dvoukřídlé a příčlemi dělené do čtyř tabulí. Druhý okenní otvor ze západu je zcela zaslepen. Západní průčelí zámečku je v patře členěno jednou okenní osou. Sokl je upraven do šikminy a končí přibližně v místě, kde se nachází kordonová římsa na hlavním průčelí objektu. Korunní římsa je tvořena fabionem, který je uvozen na spodní straně odsazeným oblounem. Pravoúhlý okenní otvor nemá žádné ostění ani šambránu. Okno je zasazeno do líce, je dvojité, dvoukřídlé a příčlemi dělené do tří tabulí. Napravo od okna je malé vertikálně obdélné okno bez jakékoliv výplně. Jižní průčelí zámečku tvoří arkády, které se obrací na jih pěti osami arkádových oblouků shodnými s oblouky v patře. Levá část průčelí je prostá, omítnutá hladkou vápennou omítkou. Horizontálně ji člení pouze korunní římsa. bez soklu je děleno prostou průběžnou kordonovou římsou. Oblouky arkád v přízemí jsou klenuty do plného oblouku, lemovaného archivoltou. Střed ob-louku přerušuje hlavní nezdobený klenák. Cvikly jsou vyplněny vlysem s diamantovým řezem. Parapetní prostor v prvním patře zdobí lizény obdélného tvaru tvořené stříkanou omítkou. Plný oblouk arkád v patře je také lemován archivoltou. Středové klenáky zde chybí. Pilíře mají obdélný půdorys, jsou bez soklů a zdobí je mělké pilastry, které prochází do prvního patra a jsou zakončeny prostou hlavicí v úrovni korunní římsy. Východní průčelí je čtyřosé. Horizontální členění fasády zde zajišťuje kordónová a korunní římsa. Čtvercové okenní otvory v přízemí jsou lemovány rustikovou šambránou. Okenní osy jsou zcela zaslepeny. V prvním patře je parapetní prostor oken vyplněn diamantovou bosáží s postranními úzkými vpadlinami. Obdélné okenní otvory mají šambrány lemované páskou a zdobené uchy a kapkami. Nad oky jsou štukové ornamenty. Okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, dělená příčlemi do tří tabulí, osazená do líce. V první čtvrtině shora jsou okna oddělená poutcem, shora vyklápěná a vertikálně dělená do tří tabulí. První osu zleva tvoří dveřní otvor, který nahradil starší, původně okenní otvor. Dveře jsou osazené v líci, dvojité, jednokřídlé, rámové s příčlí v jedné třetině dveří od spodu se skleněnými výplněmi. Práh dveří je v úrovni kordónové římsy, která v těchto místech chybí.Valbovou střechu zámečku kryjí červené pálené bobrovky, kladené jednoduchým způsobem.