zámek

Stavba obdélného půdorysu, která je orientována ve směru východ – západ, svou hlavní podélnou severní fasádou tvoří jižní stranu zámeckého nádvoří. Třípodlažní objekt se zobytněným podkrovím je sevřenou blokovitou stavbou. Fasádám, které jsou minimálně architektonicky členěné, dominují osově souměrné svisle obdélné okenní otvory s kamennými ostěními v přízemí a se vpadlými pásovými šambránami v patrech. Ve druhém a třetím podlaží mají okna zelené žaluzie. Celá stavba je omítnuta okrovým břízolitem, probarveným ve hmotě. V ose hlavního (severního) průčelí je valeně zaklenutý renesanční portál s bočními nikami a dvouetážovou volutovou supraportou s trojúhelným frontonem.