zámek

Zámek č. p. 1 v Krásném Lese stojí v jihovýchodním konci vsi u křižovatky ve směru do Petrovic a do Ústí nad Labem. Jedná se o zděnou, původně hladce omítnutou patrovou budovu, postavenou na obdélném půdorysu s valbovou střechou (krytou dříve eternitem, dnes nahrazeným vlnitým plechem) a s užším k severovýchodu vybíhajícím křídlem se sedlovou střechou. Fasády jsou nečleněné, ukončené profilovanou korunní římsou. Okna (pokud existují) jsou většinou dvojitá v patře ven a dovnitř otvíravá s osazením v líci. Jsou čtyřkřídlá šestitabulková, osazená v pískovcové (lištou orámované) šambráně s podokenní římsou. V přízemí jsou okna dvojitá dvoukřídlá čtyřtabulková, se šambránou bez podokenní římsy, ale nejsou osazena v líci. Většina z nich je opatřena původními mřížemi. Jihovýchodní hlavní průčelí je desetiosé, dvě poslední dvojice oken v přízemí jsou v patře nahrazeny dvěmi okny sdruženými. V šesté ose v přízemí je dnes zabedněný portál hlavního vstupu. Má jednoduché pískovcové lištou orámované ostění s ušima, nad ním alianční erb Františka Ignáce hraběte Wratislawa z Mitrowic (+ 15. III. 1715) a jeho ženy Marie Viktorie rozené hraběnky ze Schönfeldu (+ 15. II. 1724). Nápis pod erbem datuje stavbu zámku do roku 1708. Jihozápadní průčelí je čtyřosé. Asi kolem roku 1900 bylo okno ve třetí ose v přízemí nahrazeno dveřmi s dnes již odstraněným dřevěným závětřím. Mezi 2. a 3. osou a mezi okny přízemí a 1. patra je v ose průčelí asi druhotně zazděna renesanční pískovcová deska s erbem příslušníka rodu ze Sebottendorfu (kteří panství vlastnili v letech 1579–1623) a s erbem jeho manželky. Na spodní části desky je vytesán žalm č. 59. Nad deskou je osazen barokní erb hrabat ze Schönfeldu (panství vlastnili asi v letech 1638–1706). Severozápadní průčelí hlavní budovy je též čtyřosé, ale místo dvou prvních oken v přízemí jsou dnes osazena novodobá garážová vrata z 2. pol. 20. stol., ve čtvrté ose dnes zabedněný nejspíše původní dveřní otvor s hladkým pískovcovým ostěním. Severovýchodní průčelí hlavní budovy má pro vyšší terén otvory pouze v patře. Původně zde byla dvě okna, dnes je první zazděno a druhé zvětšeno na dveře se světlíkem. Severozápadní průčelí severovýchodního křídla zámku má také vzhledem ke zvyšujícímu se terénu otvory pouze v patře, je pětiosé, z toho první dvě osy patří sdruženému oknu. Okna ve třetí a páté ose jsou dnes zazděna úplně a okno v ose čtvrté je zazděno v dolní části, protože směřuje na záchod přístupný z výše položené mezipodesty schodiště z patra na půdu. Severovýchodní štítové průčelí severovýchodního křídla zámku má pouze v úrovni přízemí malou niku obdélného půdorysu, zakončenou plným obloukem a lemovanou šambránou s lištou. Východní nároží je podepřeno opěrným pilířem.