zámek

1) zámek čp.1 2) chlévy s čeledníkem a lednicí 3) park Areál zámku je situován ve svažitém terénu západně od obce. Hlavní příjezdová cesta vede alejí od jihu do podélného nádvoří. Kolem jsou nepravidelně rozmístěny obytné a hospodářské budovy. Východně stojí samostatně budova zámku, severně v pokračování příjezdové cesty je stavení čeledníků, chlévů a lednice pod společnou střechou. Park leží východně od příjezdové cesty a zámečku. 1) zámek čp.1 Patrová budova zámku je vystavěna na půdorysu obdélníka, krytá mansardovou střechou s polovalbami ve štítech. Krytinou jsou bobrovky, v ose hřebene je umístěna věžička se čtveřicí prosklených oken a cibulí pokryta plechem. Na západní straně střechy jsou umístěna tři volská oka, na východní dvě volská oka a uprostřed trojúhelníkový vikýř. Štíty jsou zděné a prosvětlené dvojicí oken. Fasády člení profilovaná korunní římsa, hladká kordonová římsa, nárožní lizény a tmavě odlišený sokl. Delší strany průčelí jsou prosvětlovány sedmi okenními osami a kratší o třech osách. Špaletová okna mají štukovou šambránu s vystupujícím klenákem a kamenný parapet. Ve středu západního průčelí je umístěn vstup, lemovaný kamenným pravoúhlým portálkem s erbem a knížecí korunkou v nadpraží, uprostřed východní strany vložena dřevěná pavlač přes tři osy. V severovýchodním rohu zámku je situována kaple sv. Karla Boromejského s valenou klenbou a zvláštním vchodem s původními dřevěnými dveřmi. V interiérech zámku křížová dispozice chodeb s plackovými klenbami oddělenými pasy. Místnosti v přízemí sklenuty plackami oddělenými pasy, v patře stropy ploché dřevěné. Zámek byl původně vytápěn čtyřmi krby, které se do restituce nedochovaly, později byly přistavěny další komíny. Obnovena původní barevnost omítek dle dobových dokumentů. 2) chlévy s čeledníkem a lednicí Budovy jsou soustředěny v jednom objektu ve tvaru písmene L, s delší stranou ve směru západ-východ. V západní části jsou umístěny chlévy, ve východní části čeledník a v severní lednice. Stavba je kryta sedlovými střechami, krytinou jsou červené vláknocementové šablony. Z líce dvorního průčelí předstupují boční rizality, s výše položeným hřebenem střech. Fasáda je členěna patrovou římsou a nárožními lizénami, vyvedenými v hladké omítce s barevným odlišením. Okna i vstupy jsou lemovány paspartami. Chlévy jsou klenuté valenou klenbou s pasy, navazující čeledník je v přízemí rovněž zaklenutý, patro prosvětluje trojice oken. Na čeledník západně navazuje kamenná lednice, jejíž vnitřní prostor má rozměry asi 5 x 5 m a zdi silné 3 m. 3) park Původně francouzský park, dnes není udržován. Ojedinělý výskyt vzácného pajedlovce čínského. Kamenná ohrada kolem celého areálu rozebrána.