zámek

Areál zámečku čp. 26 stojí na JV okraji obce, stranou od hlavní komunikace. Zámek je situován na SZ straně areálu. V ose na J straně od zámku stojí budova bývalé konírny s kočárovnou, S od zámku dům čp. 13. Zámek je zděná a omítaná (v barvě bílé a žlutě okrové) patrová stavba obdélného půdorysu. Budova je členěná soklem, profilovanou patrovou římsou, rizality, lisénami a lisénovými rámci, omítkovým pásováním a vyloženou profilovanou hlavní římsou. Okna jsou rámována šambránami s lištou. Hlavní západní průčelí je celkem o pěti okenních osách se středním rizalitem (o jedné ose). Vstup uprostřed průčelí má kamenný obdélný portál s lištou, ušima a obdélným světlíkem rovněž s lištou a ušima, o třech okenních tabulkách. Dveře jsou dřevěné a dvoukřídlé, výplňové s obdélnými poli. Omítka v rizalitu je zdobena pásovou rustikou. Rizalit je zakončen trojúhelným štítem s profilací říms a se středním klenákem se třemi žlábky. Váza ve vrcholu chybí (v současné době je v péči restaurátorů). Okna osazená v líci jsou dvoukřídlá, v každém křídle o dvou tabulkách, horní část dvoukřídlá vždy o jedné okenní tabulce. Jižní průčelí je o třech osách, kromě okenní osy na západní straně jsou ostatní okna zazděná s pozůstatky šambrán a lišt. Severní průčelí je trojosé se vstupem uprostřed. Na V straně S průčelí je přízemní okno zazděné, ale s ponecháním složitěji členěné šambrány s lištou a ušima oproti ostatním jednoduchým plastickým okenním orámováním s lištou. Východní průčelí je stejně jako hlavní západní průčelí o pěti osách s rizalitem s trojúhelným štítem a klenákem uprostřed. I zde byla váza snesena restaurátory. Uprostřed průčelí v rizalitu je obdélný vstupní otvor rámovaný lištou. Střecha je valbová s komíny, vikýřky a s prejzovou krytinou. Vnitřní prostory jsou plochostropé s fabionovou římsou. Dochoval se soubor původních dveří s kováním (místy chybí), původní parkety. Sklep je klenutý valenou klenbou. Na půdě jsou složená kachlová kamna. Krov je vaznicový se stojatými stolicemi. Kočárovna (s konírnami) je přízemní zděná (materiál opuka) a bíle omítaná stavba o obdélném půdorysu. Budova je členěna rohovými lisénami s omítkovou rustikou a fabionovou hlavní římsou. Východní průčelí je o pěti okenních osách se šambránami a zbytky dvoukřídlých oken se šesti okenními tabulkami (některá okna zazděná). U krajních oken jsou kratší okenní otvory doplněny iluzivní malbou okna. Severní průčelí má prolomený vstup uprostřed s pravoúhlým kamenným portálem. Ve štítu s polovalbou je uprostřed kruhový otvor již bez šambrány. V protilehlém J průčelí je uprostřed zazděné obdélné okno se šambránou a ve štítě kruhové okénko s plastickým orámováním. Západní průčelí je o pěti osách s kamenným pravoúhlým portálem a světlíkem uprostřed. Dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, svlakové. Ve druhé ose z J strany je půlkruhově završený vstupní otvor s dřevěnými dvoukřídlými vraty. V první ose z J strany zřejmě také býval půlkruhově zakončený otvor, který byl později vyzděn a prolomen oknem. Okna jsou torzovitá. Uprostřed průčelí dominuje zděný a omítaný vikýř završený segmentovým obloukem. Nad dvoukřídlými dřevěnými vrátky je klenák. Vikýř je členěn lisénami, volutovými křídly a bohatě profilovanou římsou vytaženou uprostřed do půlkruhového oblouku. Krytina vikýře jsou bobrovky. Střecha budovy je polovalbová krytá bobrovkami. Interiér se dochoval z velké části v autentické podobě. Dochovány jsou původní plackové pruské klenby s klenebními pasy na pilastrech a konzolkách, valené klenby s výsečemi a trámový záklopový strop, původní dveře s kováním, prkenné podlahy, cihlová a keramická dlažba či dvoje kachlová kamna. Dům čp. 13 je zděné a omítané přízemní stavení o obdélném půdorysu. Stavba je členěna soklem, lisénami a fabionovou vyžlabenou hlavní římsou. Západní průčelí je o třech okenních osách, s novodobě zvětšenými otvory. Uprostřed jsou stopy po dveřích, které byly nahrazeny oknem. Severní průčelí je o dvou osách s obdélným oknem ve štítu. Na fasádu navazuje zděná zeď hospodářského stavení. Jižní průčelí je zřejmě o dvou osách (zarostlé) s kruhovým okénkem se šambránou ve štítu. Východní průčelí je o třech osách se středním vstupem. K východnímu průčelí přiléhá na jižní straně ohradní zeď s prolomeným vstupním otvorem. Střecha je polovalbová, krytá taškami. Interiér nebyl prozkoumán. Fragmentální socha sv. Jana Nepomuckého je uložena v přízemí vstupní chodby zámku. Hranolový postavec má po stranách dva drobné dekorativní podstavce zřejmě pro svíce či vázy na květiny. Na čelní straně podstavce je nápis s chronogramem: DIVo / JoannI / NepoMVCeno / sIngVLarI / honorIs patrono / eXVoto / posVIt / PetrVs Pögel . Ze silně poškozené postavy světce je znatelný andílek u jeho nohou. Na severovýchodní straně od bývalé kočárovny je vstup do jednoprostorového sklípku klenutého segmentovou klenbou (cihlové zdivo). Areál zámku s užitkovou i okrasnou zahradou a sadem obkružuje z velké části dochovaná ohradní zeď se zazděnými pilířovými branami (materiál opuka, místy cihly). Předmětem ochrany je budova zámku čp. 26, socha sv. Jana Nepomuckého (uložena v přízemí zámku), dům čp. 13, budova bývalé konírny s kočárovnou, zámecká zahrada s ohradní zdí a pozemky vymezeného areálu.