zámek

Zámecký areál tvoří jihovýchodní část dnešní obce. Jedná se o postupně rostlý urbanisticky předem rozvržený areál. Dominuje mu trojkřídlá zámecká budova v jižní části okrsku a čestným dvorem otevřená k severu. Jižní křídlo zámku určuje ústřední osu jdoucí ve směru sever-jih, podle které jsou rozvržena rozevírající se křídla hospodářských budov, a která je uzavřena budovou trojkřídlého zahradního kasina v severní části areálu. S hlavní osou jsou paralelní dvě komunikace, které jsou součástí původní urbanistické koncepce (dnes ulice Hlavní a Měšická). Dnes patří novodobé infrastruktuře a jsou zapojeny do širšího komunikačního kontextu, zatímco v době výstavby sloužily za boční osy, vymezující širší (hospodářskou) zástavbu areálu. Spolu tvoří kratší strany příčně položeného obdélníku, vymezujícího široce otevřené předpolí zámku. To obsahuje hospodářská stavení a v jádru historickou zástavbu, z obou stran lemující dnešní ulice Hlavní a Měšickou. Jižně vlastního zámku se rozprostírá rozlehlý anglický park, v jehož jižním cípu se nachází v jádru klasicistní dům (dnes čp. 33) a budova skleníku z roku 1911. Přestože v Měšicích sledujeme ucelené urbanistické řešení, není výsledkem jedné stavební etapy, vycházející z výstavby pozdně barokní novostavby zámku. Urbanistické řešení zámeckého areálu se zástavbou při dnešních ulicích Hlavní a Měšická pochází již ze 40. let 18. století, zatímco zámek byl postaven až vletech 1767-1775. Dle jednotného plánu komponovaná přestavba, započatá ve 40. letech 18. století, tedy přinesla konstrukci urbanistického řešení areálu, dále výstavbu hospodářských budov a teprve na konci 60. let výstavbu nové zámecké budovy, která nahradila původní sídlo z přelomu 17. a 18. století. I to zde vzniklo na místě starší tvrze. Předmětem ochrany je dnes budova zámku, soubor správcovských a doprovodných domů, hospodářské stavby (stodola se špýcharem I, II; chlév I, II), zámecký park se sochami atlantů (I-IV), souborem pěti podstavců, sklepem a ohradní zdí s branami. V neposlední řadě budova zahradního kasina s ohradní zdí a branou. Pravidelně koncipovaná vesnická zástavba a někdejší bažantnice jsou dnes dokladem velkorysé koncepce, ale památková ochrana se na ně nevztahuje.