zámek

Areál památky obsahuje zámeckou budovu, bývalý park s hrazením východně od ní, prostor bývalého hospodářského dvora a jeho pozůstatky. Zámecká budova je obdélný dvoupatrový objekt s hlavním průčelím na východ. V dispozici nadzemních podlaží se projevuje dělení na trojtraktový raně barokní starší zámek a jeho dvojtraktovou severní barokní dostavbu (1726). V jižním trojtraktu je střední část schodišťovou halou přes všechny podlaží (podesta klenutá valeně se styčnými výsečemi, schodiště vybouráno, vchody s pískovcovými portály s ušima a kapkami), v severním je dvojice místností s valenou klenbou se styčnými výsečemi a v jižním traktu je přes dvě podlaží kaple Narození Panny Marie. Ta je klenutá valenou klenbou s výsečemi s bohatou štukovou výzdobou architektonických prvků (perlovce, napřímené festony, kartuše) i figurální sochařskou výzdobou (putti), hlavice pod výběhy klenby jsou korintsko-kompozitní. Na klenbě se dochovaly zbytky patrně rokokové výmalby. V jižní stěně jsou v oknech zbytky zasklení šestihrany, na protější stěně byla patrně přístupná oratoř (možná oratoře). Kůr v patře západní části byl z mladší barokní etapy, dnes odbourán. Podlaha byla z pískovcových desek (zachováno jen ve zbytcích), z oltáře dochávna jen část základu podesty. Kaple je mimořádným umělecko-historickým příkladem manýristického raně barokního řešení a lze předpokládat účast italských štukatérů na realizaci výzdoby. Severní díl přízemí je pozdně barokní přístavbou, místnosti jsou plochostropé. V patře jsou v severním traktu staršího trojtraktu zachovány raně barokní malované stropní trámy. Později byly tyto stropy, stejně jako v adekvátních místnostech ve 2. patře, doplněny omítanými podhledy se štukovými zacadly. Ve 2. patře jsou ve dvojici místností severní dostavby zbytky rokokové výmalby s rokaji, květinami a ovocem. Krov valbové střechy je Ránkovy konstrukce s užitím části prvků starších barokních krovů. Průčelí mají zjednodušené fasády s malými pozůstatky starších barokních řešení. Na hlavním západním průčelí se z trojice portálů s ušima a kapkami a u středního s frontonem s konzolami zachoval jen severní, ostatní v rozvalinách. Na východním průčelí do parku byl neorenesanční portikus takřka celý odbourán, část jeho pískovcových prvků se nachází poházena v okolí. Sklepy se nachází pod severní částí budovy a dík klesajícímu terénu i mimo něj. Pod severním traktem raně barokní budovy je menší valeně klenutý sklep a obdobný západně mimo půdorys. Jde nejspíše o jediné prokazatelné zbytky renesanční tvrze. Pod severní přístavbou starší budovy je velký valený sklep, nejspíše pivovasrký, severně od něj obdobně velký se stlačenou klenbou s pětibokými výsečemi, který vznikl v mladší barokní etapě jako konírna. Nad ní byla umístěna terasa, ještě později upravená na salu terenu, dnes neexistující. Do sklepa se vstupuje po širokém schodišti podél západní obvodové zdi severních sklepů. Obdélný park či zahrada východně od zámku jsou obehnány zídkou s východní pilířovou bránou na ose (torzo), z další branky v jihozápadním rohu se dochoval jen pilířek. Na SV od zámku byl nižší terén oddělen opěrnou zdí. Hospodářský dvůr má dvě části: v základech dochovanou severovýchodní a odbouraný západní dvůr. Západní část byla lomeným křídlem se stodolou a bránou v jižní části, zachovaly se rozvaliny sklepa pod severní částí křídla JZ od zámku (snad ještě pozdně barokní původ). Severní a severovýchodní část dvora se nacházela na snížené úrovni za barokní terasovou zdí. Na severní hranici bylo lomené křídlo kravína zachované jen v části základů (asi barokní). Na S od zámku jsou podobné zbytky dalšího kravína, který byl snad přestavbou z 19. st. původně obdobné barokní stavby.