zámek

Areál zámku je situován v jádru města, SZ od Karlova náměstí. Na S straně, kde se terén prudce svažuje k Labi, je areál vymezen železniční tratí, na V straně Kovářskou ul., na J straně Pražskou ul. a na JZ straně Sokolskou ulicí. Areál zabírá rámcově obdélný půdorys s podélnou osou vedenou ve směru V-Z. Jádro tvoří budovy bývalého zámku situované v SV části areálu. Tři zámecké budovy obklopují malý obdélný dvůr (nádvoří) od S, V a Z. Na J straně dvora stojí přízemní torzo tzv. Ječných půd (demolovaných v roce 2008). Na J straně areálu je umístěna vysoká budova podnikatelského inkubátory, která nahradila hmotově shodný objekt spilky (demolován 2007, novostavba 2015), z níž zůstaly pouze sklepy. Mezi tzv. inkubátorem a torzem Ječných půd se nachází svažitý dvůr, přístupný též branou od jihu. V Z části areálu se nachází velký dvůr (nádvoří), který na J straně uzavírá budova tzv. Purkrabství, navazující na tzv. inkubátor. K SZ rohu purkrabství přiléhá objekt se zazděnou středověkou branou ho někdejšího hradu. S stranu velkého dvora ohraničuje dvoukřídlá sladovna s varnou. Mezi příčně situovanou varnou a Z křídlem zámku je volný prostor-dvůr, vymezený na S opěrnou zdí s okny. Předmětem ochrany je zámek (S, Z a V křídlo), pivovar (sladovna s varnou), sklepy spilky (s novostavbou inkubátoru), sklepy Ječných půd, tzv. purkrabství, západní brána, brána mezi spilkou a inkubátorem, ohradní a tarasní zdi a pozemky vymezeného areálu.