zámek

Areál zámku je situován v jádru města, severozápadně od Karlova náměstí. Na severní straně, kde se terén prudce svažuje k Labi, je areál vymezen železniční tratí, na východní straně Kovářskou ulicí, na jižní straně Pražskou ulicí a na jihozápadní straně Sokolskou ulicí. Areál zabírá rámcově obdélný půdorys s podélnou osou vedenou ve směru východ-západ. Jádro tvoří budovy bývalého zámku situované v severovýchodní části areálu. Tři zámecké budovy obklopují malý obdélný dvůr (nádvoří) od severu, východu a západu. Na jižní straně dvora stojí přízemní torzo tzv. Ječných půd (demolovaných v roce 2008). Na jižní straně areálu je umístěna vysoká budova podnikatelského inkubátoru, která nahradila hmotově shodný objekt spilky (demolován 2007, novostavba 2015), z níž zůstaly pouze sklepy. Mezi tzv. inkubátorem a torzem Ječných půd se nachází svažitý dvůr, přístupný též branou od jihu. V západní části areálu se nachází velký dvůr (nádvoří), který na jižní straně uzavírá budova tzv. Purkrabství, navazující na tzv. inkubátor. K severozápadnímu rohu purkrabství přiléhá objekt se zazděnou středověkou branou ho někdejšího hradu. Severní stranu velkého dvora ohraničuje pivovar. Mezi příčně situovanou varnou a západním křídlem zámku je volný prostor-dvůr, vymezený na severu opěrnou zdí s okny. Předmětem ochrany je zámek (S, Z a V křídlo), pivovar, sklepy spilky (s novostavbou inkubátoru), sklepy Ječných půd, tzv. purkrabství, západní brána, brána mezi spilkou a inkubátorem, ohradní a tarasní zdi a pozemky vymezeného areálu.