zámek

Areál zámku je umístěný za kostelem, východně od jižní části náměstí. Trojkřídlý objekt je otevřený směrem k jihu. Pohledové hlavní západní křídlo a severní křídlo mají dvě patra, východní část je jednopatrová. Všechny části zámku kryje valbová střecha s bobrovkami. Křídla mají jednotně pojaté fasády členěné symetricky umístěnými dvoukřídlými tabulkovými okny osazenými v líci fasády a průběžnými mezipatrovými římsami. Okna, rámována profilovanou šambránou, podtrhuje v 1. patře průběžná parapetní římsa a krátká nadokenní římsa, ve 2. patře krátká parapetní římsa. Hlavní západní průčelí má osově umístěný segmentově zaklenutý vjezdový portál opatřený omítkovou bosáží. Nad portálem - mezi patry - je umístěný erb Kinských, na dvorní straně je nad záklenkem vjezdu osazená kamenná deska s erbem Žďárských ze Žďáru a s letopočtem 1602. Severní křídlo má v přízemí nádvorní strany odhalené zbytky zazděné renesanční arkády (pravděpodobně nižší arkáda vynášená mohutnými hranolovými pilíři). Památkově chráněn je zámek s ohradní zdí a k tomu náležející pozemky.