zámek

Areál tvoří rozsáhl areál v jihovýchodní části vesnice na nevysoké ploché terase nad levým břehem Čelinského potoka. Jádrem areálu je zámecká budova, situovaná při okraji vyvýšené terasy na rozhraní parku a dvora a kaple sv. Jana v jižním sousedství Nepomuckého. Zámecký park se západně od obou budov ve svahu k potoku, který tvoří jeho přirozenou hranici. Zámek a park jsou ohraničeny plotem a ohradní zdí s branami. Východní polovinu areálu zaujímá rozlehlý, vícekrát přestavovaný a rozšiřovaný hospodářský dvůr, jehož budovy pocházejí zčásti z 1. poloviny, vesměs však až z pokročilé 2. poloviny 19. stol. Severní frontu areálu tvoří směrem od severovýchodního cípu areálu (kde je hlavní vstup) trojice obytných stavení čp. 56, 57, 58, uličkou oddělená stavba čeledníku čp. 48, navazující, příčně obdélný chlév a ustupující budova chlévů pro malá zvířata. V severozápadním nároží mimo dvůr je bývalá porodnice telat. Východní frontu dvora tvoří velký chlév, dnes kravín. Jižní frontu tvoří rozměrná stodola a v západním konci patrová sýpka. Užitkové stavby uprostřed dvora nejsou chráněné.