zámek

Areál zámku se rozkládá na JZ okraji vsi. Součástí původního areálu byly kromě budovy zámku s kaplí (kostel Nejsvětější Trojice) i budovy hospodářského dvora. Do širšího areálu patřila i fara situovaná východně od kostela (dnes obytný dům čp. 36 na st.p. 4). Zámecká budova je v rámci areálu přibližně centrálně situovaná. Jedná se o nepravidelnou trojkřídlou patrovou stavbu zasazenou ve svažitém terénu. Krátké východní křídlo obsahuje kostel Nejsvětější Trojice, původní zámeckou kapli. V těsné blízkosti JV nároží kostela stojí patrová zvonice. V blízkosti zvonice stojí socha sv. Anny s P. Marií a nedaleko od ní, avšak dnes za novou ohradní zdí v zahradě bývalé fary, torzo mariánského sloupu (ochrana zrušena v roce 1988 vzhledem k poškození objektu - viz starší dokumentace. Za zámkem se rozkládá zpustlá zahrada s osově orientovanou branou (dnes zazděnou) a altánkem. Památkově chráněn je zámek kostel Nejsvětější Trojice, zvonice, socha sv. Anny, zahrada, ohradní zeď s bránou a pilířovým plotem a k tomu náležející pozemky. Části související se zámkem, dnes mimo chráněný areál Na zámek s vnitřním čestným dvorem bezprostředně navazuje hospodářský dvůr, jenž tvoří předpolí zámku. Jeho středem prochází vstupní osa vedená od vsi a komponovaná na hlavní zámecké křídlo. Západní stranu dvora tvoří sýpka, východní stranu torzálně dochované stáje. Západně od zámku se nachází druhá část dvora, založená na přibližně čtvercovém půdorysu. Jednotlivé budovy se dochovaly v torzálním stavu. Celý areál je vymezený ohradní zdí, respektive pilířovým plotem.