zámek

Zámek tvoří uzavřený areál skládající se z tříkřídlé budovy a oblého hrazení s hospodářskými přístavky. K hlavnímu severnímu zámeckému křídlu na východě s posunem na rohu přiléhá křídlo východní, na západě s natočením navazuje věžovité křídlo. Na jihu uzavírá malý dvůr zalomená zeď, k níž jsou přistavěny dva podružné přízemní hospodářské přístavky s valbovými střechami. Mezi přístavky je jižní branka. Věžová stavba snad s jádrem zalomené zdi by mohly být pozůstatkem gotické tvrze, k níž bylo dostavěno renes. křídlo severní (s průjezdem u západního čela, přeřešené a klenuté v baroku v přízemí plackami a valenými klenbami s pětibokými výsečemi, na plochých stropech patra jsou ve 3 místnostech vykrajované štukové rámy). Při jižním průčelí křídla byla v baroku přistavěna chodba s původně otevřenou arkádou v patře. Východní křídlo je barokní (přízemí klenuté valeně a plackami, ploché stropy patra ve 2 místnostech se štukovými rámy). Průčelí zámeckých budov mají zjednodušené klasicizující členění fasád s lisenovými poli s vysazenými plastickými poli, ve starších vrstvách jsou však zjevné pozůstatky starších barokních, a nejspíše i renesančních fasád, a to především na severním a východním průčelí severního a východního křídla. V interiéru zámku je řada autentických prvků a detailů (dveře s barokními zárubněmi, snad raně barokní malba s budovami na západní stěně místnosti nad průjezdem apod.). Pod východním křídlem jsou také barokní sklepy klenuté valeně s trojbokými výsečemi a přístupné původně od severu dnes polozasypaným schodištěm. Krov je nad západním křídlem hambalkový s podporou stojatých stolic, na zbytku zámku vaznicový. Po jižní, jihovýchodní a jihozápadní straně zámku je vodní příkop, který je nepravidelně zaplavovaný spodní vodou a také z rybníku za hrází na jihozápadní straně. Další dvojice rybníků, ovšem vyschlých, je na jihovýchodní straně. Zámecký park, dnes bez údržby, se rozkládá především na sever a jihozápad od zámku. Přírodně krajinářská kompozice z druhé poloviny 19. stol. - nevelký krajinářská parčík, do nějž byl začleněn vodní příkop a chovný rybník, je kompozičně nevýznamný. Autor není znám. V osmdesátých letech (K. Hieke 1984) zde bylo dokumentováno 22 druhů listnatých a tři jehličnaté druhy dřevin; s největší pravděpodobností se dá předpokládat, že dřeviny keřového patra pocházejí z doby, kdy zde hospodařil státní statek Votice. Cestní síť je setřená (popis parku Ing. R. Bočková). Ohradní zeď má zbytky vjezdové pilířové brány na severní straně. Hospodářský dvůr sousedí s parkem na severovýchodě. Jižní křídlo má na východní straně obytnou část (částečně podsklepeno), západní část je vepřínem klenutým segmenty do travers. Na východě uzavírá dvůr novodobý seník. Severozápadní zalomené křídlo má na severní straně stodolu se třemi mlaty (krov hambalkový se stojatou stolicí). Západní část je snad bývalým čeledníkem upraveným dnes novodobě. Bývalý ovčín stojí samostatně jihozápadně ode dvora, se dvorem jej spojuje úsek ohradní zdi. Podlouhlá budova je přístupná z čela a stran. Interiér je otevřený do krovu sedlové střechy (hambalková soustava s ležatou stolicí). Honosné západní štítové průčelí má neogotickou podobu se stupňovitým štítem s cimbuřím a zdůrazněním pěticí vížek s cimbuřím. Mezi střílnovými okénky a nad štítovým vstupem s oslím obloukem v patře je v rámování erb, na jehož pásce je datace 1869. Po severní straně budovy jsou mladší nehodnotné přístavky./ Předmětem ochrany je: budova zámku s navazující ohradní zdí, zámecký park s ohradní zdí, vodní příkop, samostatně stojící ovčín s navazující ohradní zdí a pozemky vymezeného areálu.