zámek

Rozsáhlý zámecký areál se zbytky hradního opevnění a parkem je situován na záp. okraji města mezi rybníky Podzámeckým a Kuchyňkou. Jádro areálu stojí v dominantní poloze na vrcholu nevysokého pahorku. Komplex zámeckých budov, rozložený po obvodu přibližně oválného nádvoří, sleduje v podstatě vejčitý průběh plášťové hradby původního gotického hradu, která se dochovala téměř v celém obvodu. Na JV. straně areálu vystupuje ve směru hlavní přístupové cesty od města mohutná hranolová čtyřpatrová věž s branou na půdorysu mírně protáhlého obdélníka, krytá stanovou střechou. K věžní bráně vede přes někdejší dnes zpola zasypaný vodní příkop namísto bývalého padacího mostu zděný barokní most podklenutý třemi půlkruhovými arkádami se stlačeně zaklenutou branou při vjezdu. K SV. nároží věže přiléhá dvoupatrový tzv. "menší palác", na nějž navazuje směrem k S. jednopatrové tzv. správní křídlo, dále na sev. straně nádvoří jednopatrový tzv. "starý palác" a na záp. straně jednopatrová budova bývalého pivovaru. Všechny tyto objekty nepřekračují linii staré gotické hradby, jejíž jádro tvoří doposud základ vnější obvodové zdi staveb. K JZ. straně věže se připojuje vzhledem k ostatní zástavbě nádvoří mimořádně rozlehlý velkoryse založený dvoupatrový tzv. "velký nebo Gryspekovský palác" obdélného půdorysu s vystupujícím schodišťovým rizalitem, přimykajícím se těsně ke vstupní věži. Pouze tato renesanční budova přerušuje pravidelný zhruba oválný obrys někdejší hradební zdi původního gotického hradu a vystupuje asi polovinou svého půdorysu k Z. Na sev. straně se k Gryspekovskému paláci pojí drobný přízemní strážní domek lichoběžného půdorysu, dnes obydlí kastelána. Mezi tímto objektem a bývalým pivovarem vystupuje opět stará patrně gotická hradební zeď, prolomená barokní půloválně sklenutou zadní vjezdovou branou do nádvoří. Na bránu navazuje kamenný klenutý most, jenž vede přes potok k silnici na hrázi Podzámeckého rybníka. Z někdejšího středověkého opevnění hradu, jehož rozsah dnešní zámek až na malé výjimky respektuje, zůstal zachován kromě již zmíněné v podstatě dochované šíjové zdi jen zbytek bývalého vodního příkopu, z velké části zasypaného a zastavěného nehodnotnou parazitní zástavbou, jež však byla v nedávných letech většinou odstraněna. Nedílnou součástí areálu je středně velký park přírodně krajinářského typu, založený na místě mokřin a bažin JZ. od zámku v mírně se svažujícím terénu počátkem 19. stol. Anglický park zhruba trojúhelného půdorysu je vymezen na sev. straně silnicí vedenou po hrázi Podzámeckého rybníka, na J. potokem vytékajícím z tohoto rybníka (začátek říčky Vlčavy - Skalice) a rybníkem Kuchyňkou. Parkem protéká malý potůček z Podzámeckého rybníka do Kuchyňky.