zámek

Zámek s hospodářskými budovami kolem dvora na západě areálu, včetně kaple sv. Kateřiny s kaplankou je situovaný v horní části Varvažova a svojí polohou, zachovalou dispozicí a architektonickým tvaroslovím tvoří významný urbanistický a architektonický prvek a pozoruhodně malebný celek v intravilánu obce. V dálkových pohledech se nejvíce uplatňuje kaple sv. Kateřiny. Areál zámku s hospodářským dvorem je tvořen prostorným v části podsklepeným patrovým zámkem na východě areálu a jeho hlavní průčelí se středovou převýšenou částí je orientováno k východu. Novější zámecká budova je ke starším obytným a hospodářským budovám připojena středovým krčkem, který předěluje úzký dvorek na dvě části. Na SV je umístěna kaple sv. Kateřiny, na kterou navazuje čtvercová přízemní kaplanka s mansardovou střechou. Na kaplanku dále se napojoval dům převora, který byl zbourán. Na severu areálu stojí přestavěná otevřená kolna do dvora se sedlovou střechou. Jih areálu je tvořen patrovou obdélnou sýpkou se sedlovou střechou, jejíž severní štít je orientován do dvora. Na SV roh sýpky navazuje ohradní zeď se zadní bránou, která dále pokračuje k patrovému přístavku zámku. Za sýpkou stojí přízemní klenuté stáje s polovalbovou střechou. Západní strana areálu je tvořena obdélnou plochostropou budovou vepřína s polovalbovou střechou, na kterou navazuje obdélná stodola se sedlovou střechou. Mezi vlastním zámkem a kaplí sv. Kateřiny je vjezdová brána s trojúhelným štítem. Zahrada dotváří areál vně hospodářského dvora na severní, západní a jižní straně. Převážná část zahradní plochy je situována severně od kaple a hospodářského dvora. Je spojena úzkým pásem plochy přiléhajícím západně k hospodářskému dvoru s nevelkou částí zahrad, které uzavírají areál z jižní strany. Na východní straně přiléhá areál k obecní komunikaci a obytné zástavbě, podél severní ohradní zdi prochází komunikace směřující z Varvažova do Vráže. Na západní straně navazuje otevřená krajina zemědělsky obhospodařovaná s pěkným výhledem na lesnatý horizont. Na jihu je zahrada s pastvinou přiléhající ke komunikaci Varvažov – Mirovice. V Drábově lese, západně od zámeckého areálu, bývala parkově upravená, romantická lesní partie nad řekou Skalicí zvaná Tivoli (Lustgarten), založená kolem roku 1852. Na západní straně byla komunikačně propojena se zámeckým areálem.