Žďákovský most

Žďákovský most č. 19-028 je situován na silnici mezi obcemi Kostelec nad Vltavou a Staré Sedlo a překlenuje Orlickou vodní nádrž. Stavba mostu začala v roce 1958, ukončena byla v roce 1967 (s přestávkou v letech 1960-64). Délka mostu je 542,91 m, šířka 13,5 m, hlavní oblouk o rozpětí 379,6 m podpírá konstrukci, která vede ve výšce 50 m nad hladinou přehrady a více než 100 m nad bývalým dnem řeky Vltavy. Most je řešen jako plnostěnný dvoukloubový ocelový obloukový, bez táhla, s horní železobetonovou mostovkou. Hlavní nosná konstrukce středního pole mostu je tvořena dvěma dvoukloubovými plnostěnnými oblouky o rozpětí 330 m a vzepětí 42,5 m. Klouby oblouku jsou uloženy na železobetonových konzolách o vyložení 24,8 m. Oblouky leží ve svislých rovinách v osové vzdálenosti 13 m a jsou vzájemně spojeny podélným příhradovým ztužením při horních i dolních pásech oblouků a mezilehlými příhradovými ztužidly v radiálních rovinách. Geometrický tvar střednice oblouku je složen ze tří kružnic. Hlavní obloukové nosníky mají komorový průřez o výšce 5 m, s osovou vzdáleností stěn 1 m. Základní komorový průřez je svařovaný, ale stěny byly uprostřed výšky pro výrobu rozděleny a jejich podélný styk je nýtovaný. Změna průřezu oblouku po délce je provedena pomocí měnícího se počtu rovněž přinýtovaných, z dnešního pohledu poměrně tenkých pásnic. Tvar komorového průřezu je zajištěn vždy po 4 m příčnými příhradovými diafragmaty. Pod stojkami podpírajícími trám mostovky jsou navíc uvnitř průřezu ještě plnostěnná diafragmata s průleznými otvory. Stěny komor jsou vyztuženy několika jednostrannými podélnými úhelníkovými výztuhami. Dvě z nich jsou přivařeny na vnější straně komory a pohledově tak přispívají k optickému zeštíhlení průřezu. Uvnitř komorového průřezu je v polovině jeho výšky ještě podélné příhradové ztužení, které zajišťovalo tvar samostatně dopravovaných polovin oblouku při transportu i montáži. Podélná příhradová ztužení při horních a dolních pásech obloukových nosníků mají tvar polopříčkové soustavy. Jednotlivé pruty ztužení jsou svařeny z oceli a mají kvůli tuhosti i jednoduchosti údržby komorový průřez. Přípoje těchto prutů k obloukům jsou nýtované. Stejnou úpravu mají diagonály mezilehlých radiálních ztužidel a i jejich přípoje jsou nýtované. Příčná ztužidla u paty oblouku jsou plnostěnná. Patní klouby hlavních obloukových nosníků jsou ocelolitinové. Vlastní kloub se skládá z vahadla, čepu průměru 0,43 m a z úložné stolice. Pod stolicí je zabetonovaný ocelový roznášecí rošt s možností vsunout talířové lisy a polohu kloubu případně upravit. Hlavní mostní oblouky byly montovány jako trojkloubové. Vrcholové montážní klouby byly po vnesení plného stálého zatížení zrušeny, a to osazením zalícovaných středních kusů, které přímo stykovaly stěny a pásnice obou polovin oblouků. Stojky podpírají dva podélné trámy mostovky do oblouků ve vzdálenostech (v podélném směru) 23,4 m. U pylonů je osová vzdálenost stojek zvětšena až na 26 m. V příčném řezu jsou stojky umístěny nad vnitřními stěnami komorových průřezů oblouků, takže jejich vzdálenost je 12 m. Délka stojek je proměnná od 0,5 do 41,4 m. Stojky tvoří svařované kruhové trubky průměru 0,45 až 1 m. Na obou koncích jsou trubky zúženy a zakončeny ocelolitinovým kulovým kloubem. Klouby jsou konstrukčně upraveny tak, že mohou zachytit i případné tahové reakce. Tloušťka stěn trubek je odstupňována od 10 do 15 mm. Dlouhé stojky byly kvůli změně vlastní frekvence dodatečně vyplněny štěrkem tak, aby nedocházelo k jejich rozkmitávání větrem v důsledku odtrhávání vírů při obtékání vzduchu kolem trubky. Tento jev nebyl v projektu předvídán a když na postaveném mostě začaly stojky při určitých větrných poměrech kmitat, vyplnění štěrkem situaci vyřešilo. Mostovku tvoří dva podélné trámy, příčníky a železobetonová deska mostovky. Trámy mostovky jsou v osové vzdálenosti 12 m a jsou podpírány stojkami převážně po 23,4 m, u pylonů až po 26,0 m. Trámy jsou kvůli zmenšení teplotních vlivů rozděleny vloženými klouby na tři spojité nosníky. Pevný bod je uprostřed rozpětí oblouku, na obou opěrách je trám uložen posuvně. Průřez trámu je svařované nesymetrické I o výšce 1,8 m. Trám je vyroben rovněž z oceli a v horní části stěny je spojen s betonovou deskou mostovky. Na pylonech a na opěrách je trám uložen na jednoválcových ložiskách. Příčníky jsou zapuštěné do trámů mostovky, ke kterým jsou na montáži přivařované a jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti 2,6 m. Rozpětí příčníků je 12 m. Jedná se o plnostěnné svařované jednoosé symetrické nosníky průřezu I s proměnnou výškou stěny, neboť horní pásnice příčníku má střechovitý sklon 2% a dolní pásnice je vodorovná. Slabší horní pásnice je spřažená s betonovou deskou mostovky prostřednictvím přivařených kozlíků. Výška příčníků je 0,88 až 1 m. Deska mostovky je železobetonová, s konstantní tloušťkou 0,18 m. Deska je podpírána příčníky a staticky s nimi spolupůsobí. V místech kloubů trámu mostovky je deska rozdělena dvěma dilatačními spárami. Deska byla vybetonovaná na místě do tvarovaného bednění. Deska výrazně přispívá k vodorovné tuhosti relativně velmi úzkého (vzhledem k rozpětí) mostu. Na mostě je vozovka šířky 10,5 m a dva chodníky šířky 1,25 m. Celková tloušťka vozovkového a izolačního souvrství činí 0,12 m, chodníkového souvrství 0,05 m. Výška obrubníků je 0,18 m. Na vnější straně chodníků je zábradlí výšky 1,05 m, opatřené žlutým nátěrem, horní madlo modrým. Dvoudříkové železobetonové pylony jsou v osové vzdálenosti 379,6 m a jsou 46,9 m vysoké. Jeden dřík pylonu má rozměr 4,8x3,3 m. Ve vrcholu jsou oba dříky propojeny rámovou příčlí. Ze základu pylonu vybíhají železobetonové konzoly o vyložení 24,8 m. Revizní lávky na Žďákovském mostě byly po nějaké době shledány nefunkčními. Pro kontrolní prohlídky trámu mostu se v důsledku toho používala mobilní plošina pojíždějící po mostě a prohlídky a údržbu oblouků museli provádět horolezci. V roce 1999 proto Ministerstvo dopravy CŘ uvolnilo prostředky na instalaci nových revizních zařízení. Přístup k mostní konstrukci nyní zajišťují tři pohyblivé lávky, jedna lávka pojíždí na obloucích a dvě pod trámem mostovky. Výměnu revizních lávek provedly Hutní montáže Ostrava. Až do roku 1998 byl Žďákovský most v nepřetržitém provozu, neprodělal žádnou větší opravu, prováděla se pouze pravidelná obnova nátěrů konstrukce. Pouze v roce 1992 byla provedena generální oprava vozovky na mostě, včetně opravy izolace. Koncem léta roku 1998 v rámci pravidelné údržby bylo zjištěno, že v trámu mostovky jsou tři dlouhé svislé trhliny. Závada byla opravena, byla zjištěna a zajištěna příčina poruchy. V současné době je most v dobrém stavebně-technickém stavu.