železniční stanice Plzeň - hlavní nádraží

1) výpravní budova čp. 102 2) příčná ocelová hala 3) přednádražní náměstí 4) zastřešení nástupišť, terasy před hl. průčelím a prostoru před obchody pod 2. a 3. nástupištěm 5) opěrná zeď 6) litinová zábradlí 7) stojany s rozvody pitné vody 8) dva vodní jeřáby Rozsáhlý areál lze vymezit obdélníkem 500x150m, podélná osa orientovaná ve směru V-Z. Význam železniční stanice je dán skutečností, že leží na křižovatce šesti hlavních tratí. Na tento areál navazují ze severozápadu rozlehlá kolejiště nádraží nákladního a seřaďovacího a z jihozápadu lokomotivní depa spolu s areálem železničních opraven a strojíren. Nejdůležitější jeho součástí je hlavní nádražní budova (1) vybudovaná na přelomu 19. a 20. stol., korunovaná kopulí výšky kolem 40 m, která je výraznou dominantou města. Hlavní západní průčelí nádražní budovy je obrácené do obdélného nádražního náměstí (3), které z jihu a severu svírají tělesa železničních tratí vymezená žulovými opěrnými zdmi (5). Na obě tato tělesa navazují ze západu novodobé viadukty (původní ocelové odstraněny v l. 2017-18), překonávající městskou komunikaci s tramvajovou tratí, která uzavírá nádražní náměstí na západní straně. Za viadukty pokračují jednotlivé trati po dvou náspech, sbíhajících se dále do jediného, aby následně překonaly vysoko nad střechami okolní zástavby řeku Radbuzu.