železniční stanice Ústí nad Orlicí

Popis věci: Budova nádraží je postavena na úzkém ostrůvku mezi dvěma kolejišti , na obdélném pozemku ve směru východ - západ, na půdorysu H. Tvoří ji dvě příčná křídla, západní jednopatrové, východní dvoupatrové, obě s plochými sedlovými střechami, užší spojovací křídlo je přízemní, s plochou sedlovou střechou. Po obou stranách tohoto spojovacího křídla jsou krytá nástupiště (Pražské a Letohradské), jejichž střecha je typicky nesená dřevěnými sloupky s ozdobně řešenými vzpěrami. Nástupiště (Pražské) je od kolejiště odděleno kovovým ozdobným zábradlím. Exteriér: Hlavní přístup k nádraží je od východu, kam je také orientováno vstupní průčelí. Je třípodlažní, pětiosé, s širokým trojosým středním rizalitem zakončeným nízkým trojúhelným štítem podkrovní vestavby. Fasády mají historizující členění. Nízký sokl je obložen pískovcovými kvádry, zdivo přízemí a 1. patra je z režných pohledových cihel, na nárožích opticky zpevněné výraznou omítkovou kvádrovou armaturou. Průčelí dále člení jednoduché mezipatrové římsy a pravoúhlé šambrány oken a dveří s kvádrovaným nadpražím. Třetí podlaží budovy je pojednáno hrubou omítkou barvy pískovce, s hlazenými lisenovými rámy. Římsu nahrazuje rytmický sled ozdobně vyřezávaných zhlaví stropních trámů, které kryje krátký přesah střechy. Štíty budovy jsou ozdobně členěny motivem hrázdění, ve vrcholu vyřezávaná dřevěná mřížka. Nad střechou se pohledově uplatňuje několik režných cihelných komínů. Boční průčelí této vstupní budovy jsou trojosá, s nízkými hrázděnými štíty. Nižší budova je v podélném průčelí šestiosá, v bočních průčelích dvojosá, přízemí je pojednáno shodně s hlavní budovou, patro je na krátkých průčelích hrázděné, s bedněnými štíty a ozdobnou mřížkou ve vrcholu střechy, Na podélném průčelí hrubě omítané s šambránami oken. Okna jsou ve většině případů zachována původní, dvojitá, špaletová, dvojkřídlá, členěná do šesti tabulek, s původními závěsy, ojediněle i s původní olivou. Dveře zachovány většinou v exteriéru, v interiéru ojediněle. Na nástupištích jsou okna i vstupní dveře půlkruhově zakončená, v širokých, lištou profilovaných šambránách, vyrůstajících z nízkého omítkového soklu. Dvojitá okna jsou odsunuta za špaletu, jsou dvojkřídlá, s pevným dvojdílným nadsvětlíkem. Dveře ve spodní části svisle bedněné, v horní opakují prosklení oken. Dlažba z drobných čtvercových dlaždic okrové barvy. Interiér: vstupní (východní) budova v přízemí obsahuje vstupní halu s pokladnou, s dochovaným jednoduchým architektonickým členěním (římsa, po stranách vstupu do chodby dvojice pilastrů) a dále provozní prostory podél kolejišť. Z haly se vstupuje středovou chodbou do příčného průchodu mezi oběma nástupišti, za nímž jsou aditivně řazeny provozní prostory a restaurace, původně patrně opět prostor přístupný z obou stran. Přízemí nižší budovy je v současnosti většinou nevyužito, nebo náleží k restauraci. Zvenčí z podélné strany budovy vede vstup na schodiště do obytných podlaží a pod ním do sklepů. Schodiště je dvojramenné, dřevem obložené stupně doplňuje zábradlí s ozdobně vyřezávanými sloupky a konzolami. V bytech jsou zachovány původní výplňové dveře, dřevěné podlahy jsou překryty PVC. Nízké podkroví je neobytné, na podlaze cihelná dlažba, jednoduchý krov se středním sloupkem a vzpěrami tvaru V. Východní budova obsahuje dvě podlaží s byty, uspořádanými kolem střední chodby a podkroví s obytnými místnostmi při štítech. Schodiště je dvouramenné, v podkroví s kamennými stupni, v patrech z umělého kamene či teraca. Podesty osvětlují okrouhlá okna. V této budově je již řada dveří nepůvodních, v ocelových zárubních, původní jsou zejména v podkroví a u vstupů do bytů.