zemědělský dvůr

Areál dvora čp. 1 je rozlehlým, symetricky komponovaným areálem, situovaným na mírném návrší, kde se nachází chcebuzská náves. Téměř celý obvod obdélného půdorysu dvora je zastavěný, a to objekty různého účelu a rovněž různého stáří. Hospodářské budovy doplňují obytné objekty, ohradní zeď a zahrada. Na jihozápadní straně (do návsi) jsou dvě budovy, původně obě na půdorysu tvaru písmene L. Ta u jižního rohu dvora - dnes nazývaná objekt III. - se dochovala celá, zatímco z jejího protějšku u západního rohu je pouze torzo - dnes objekt I. Západní nároží dvora tvořila původně gotická tvrz, která byla zbořená. Na severovýchodě se k tvrzi napojoval objekt II., u nějž se z tvrze zachovalo nepatrné torzo (vzniklé nedůslednou či nepřesnou demolicí). Zhruba uprostřed severozápadní strany dvora stojí sýpka. Severovýchodní stranu a severní nároží areálu vyplňují stodoly na půdorysu tvaru písmene L. Na jihovýchodní straně dvora stojí protáhlé chlévy a jihozápadně od nich pak obytný a hospodářský objekt, přistavěný k objektu III. Jihovýchodně od vlastního dvora se rozkládá zahrada, ohraničená na severovýchodě, jihovýchodě a jihozápadě ohradní zdí. Rozpis areálu je uvedený na doplňkovém listu.