Zemská banka království českého / ČSOB

Nárožní pětipodlažní trojtraktová budova obdélného půdorysu na hloubkové parcele, dvěma mosty původně spojená se sousední budovou čp. 858. Přízemí bosováno, zdobeno dřevěnými výkladci. V 1.patře okna segmentově zakončená, v ose hlavní klenák se lvím maskaronem. V ose 2. patra arkýř na třech krakorcích, segmentově konvexně vyklenutý, završen balkonem s ozdobnou mříží mezi pilířky. Po jeho stranách honosná trojdílná okna, lemována pilastrovou edikulou s průběžnou římsou, s reliéfní výzdobou parapetů. V úrovni mezi okny 3. a 4.patra mozaiky od Jana Preislera. Fasádu završuje profilovaná konzolová římsa, nad ní atika. Fasáda do ulice Nekázanka obdobně členěna. V interiéru dispozice novodobě upravena. Dochovány secesní dřevěné zárubně dveří, štukový strop místnosti, situované uprostřed mostku do druhé budovy.