Zemský dům

Monumentální dvoutraktová čtyřkřídlá budova se symetricky uspořádaným systémem čtyř nádvoří vymezující dvoupodlažní sněmovní sál. Delší nádvoří do ulice České a Žerotinova nám. jsou přehledně symetricky řešené s 1+7+5+7+1 osami s akcentujícím hlavním a dvěma nárožními rizality. Horizontálně je v dekoru výrazně odlišeno přízemí (charakteristická plastická rustika a segmentově tvarovaná okna s klenáky a čabrakovou parapetní výplní se zavěšeným festonem) a dvě nadzemní patra (s rýhovanou rustikou, pilastry, medailony a balustrádou). Kratší průčelí jsou rytmizována v taktu 1+4+3+4+1s rizalitem v centrální části a při nároží. Ornamentální výzdoba je obdobná. Východní průčelí je zvýrazněno portikem přístupným dvouramenným vjezdem. Výrazná profilovaná římsa nesená konzolami je vyvrcholená atikovou balustrádou obíhající celý obvod budovy a zvýrazněná nad hlavním vchodem pásem se štukovým dekorem s karyatidami a palmetovou akroterií ve vrcholu