Zengerova transformační stanice

Půdorysně, výškově i hmotově výrazně členitá stavba se nachází na přibližně trojúhelníkové. V hlavním průčelí do ulice Pod Bruskou jsou boční převýšené a předstupující rizalitové části budovy spojené nižším křídlem s pochozí terasou s kamenným prolamovaným zábradlím. Střední část je v zásadě pětiosá, levý rizalit dvouosý, pravý rizalit tříosý, přičemž se uplatňují sdružené osy. Na severním průčelí dvoupatrové obytné budovy se v patrech uplatňuje střední tříosý zavěšený rizalit. Severovýchodní strana podél ulice U Bruských kasáren je půdorysně několikrát pravoúhle odstupňována a předstupující patra podpíraná pilíři zde navozují motiv podloubí. Fasády celého objektu mají hladké světlé omítky, vystupující architektonické kamenné prvky jsou kontrastně tmavší (ostění oken, vstupní portály s pilíři, konzoly, římsy, aj.). Neosazené konzoly na průčelí byly původně určeny k umístění plastik. V celém komplexu lze rozlišit několik původně funkčně a tedy i stavebně odlišných částí. Nejsevernější dvoupatrová budova s valbovou střechou obsahovala byty, kanceláře a sklady. Zbývající jižnější části komplexu tvoří v zásadě tři halové stavby, zahrnující prostory pro technický provoz. Suterény jsou dvoupodlažní.