zřícenina hradu

Podoba hradu je určena členitým georeliéfem lokality s výraznými skalními útvary. Předhradí za obloukovitě vedeným příkopem je fortifikováno za pomocí hradby s dvěma polookrouhlými baštami. Ta na jihozápadě přiléhala k výraznému skalisku. Na severovýchodě vedla po vrchu skalního žebra. Vnitřní plocha předhradí je beze stop vnitřní zástavby. Další obranná linie byla zřejmě situována za dnes již z velké části zaniklým příkopem. Tato linie opět využívala skalní útvary k obranným účelům. Na západě této obranné linii dominuje vysoké skalisko, které na své koruně neslo nevelkou, možná věžovitou stavbu. Nejlépe dochovanou částí opevnění této linie je hradba s velkým otvorem. Ta uzavírá rozsedlinu mezi skalami. Bezprostředně za uvedenou fortifikací je šíjový příkop poněkud výše položeného jádra. Čelo této části hradu bylo zajištěno za pomocí parkánu, z něj bylo možné pokračovat buď do vnitřního jádra, nebo kolem jeho jihozápadního nároží, a vstoupit do širokého hradbou opevněného přihrádku. Tam bylo pravděpodobně situováno hospodářské zázemí hradu a s ním spojená zástavba. V prostoru podélného protáhlého šestibokého jádra jsou dochovány fragmentární pozůstatky zástavby. K nejstarší fázi zástavby jádra patří masivní obvodová zeď, jejíž součástí byla, jak dokládá dochovaná kapsa závory, i nejspíše kulisová vstupní brána. Po stranách brány jsou dosud dochovány skarpy kuželovitého tvaru nejasného původu. Na severní straně, kde byla tato zeď situována nad strmou skalní stěnou došlo posléze zřejmě k destrukci této zdi. Tuto zeď pak nahradila mírně posunutá nová a výrazně slabší stěna. Což je doposud dobře patrné v severozápadním nároží. Vnitřní plocha hradu nese dodnes stopy dvou staveb. Západní vyplňovala celou stranu dispozice. Tato stavba měla dvě fáze. Nejprve se k severní hradbě přiložil objekt s přízemím, jež bylo zaklenuto valenou hrotitou klenbou. K jeho nádvorní stěně se v další fázi na spáru přiložila nádvorní zeď obdélné, za pomoci podobné klenby zaklenuté místnosti. V západní obvodové zdi je dochován rozměrný upravovaný okenní otvor zhruba v úrovni patra. Východní budova byla dvoutraktová. Její původní rozsah je nejasný. Není vyloučeno, že úzký severní trakt je až výsledkem zastavění úzké proluky mezi starší hradbou a původně jednotraktovou stavbou. Východní stavba má složitější půdorys. Její rozsah směrem na západ je nejasný. Prohlubeň jenž je dochována v tomto prostoru by například mohla být pozůstatkem schodišťové věžičky. K severozápadnímu nároží skaliska s jádrem hradu se podstatně níže ve svahu přikládá nevelká plošinka s baštovitým výstupkem. Stopy zdiva dokládají, že zde bylo situováno vysunuté opevnění, které nejspíše sloužilo ke kontrole dění v údolí.