zřícenina hradu Nový Herštejn

V čele hradu na podélném hřebenu čtverhranný plochostropý donjon o minimálně 3 patrech a rozměrech 16,6 x 15,6 m. Na ostatní ploše hřebenu nejsou patrny stopy jiné zástavby. Toto jádro tvořené hřebenem s donjonem je přibližně ve středu hradního areálu přibližně trojúhelného půdorysu s V zalomenou stranou vymezeného v minulosti navyšovanou obvodovou hradbou a vnějším příkopem s valem. V Z koutu zbytky věže přiložené k hradbě, obdobná zřejmě stávala i v J nároží. V J svahu hřebene JZ od donjonu je cisterna vylámaná ve skále. K hradbě byly zevnitř přistavěny i hospodářské budovy, jejichž relikty jsou rozpoznatelné při J straně. Vstup býval čtverhrannou věžovitou bránou v SV nároží, jež se nedochovala a která byla zajišťována oblou věžicí ve V hradbě, podél které vedla cesta. K této oblé baště přistavěn později další objekt s polookrouhlou věžicí, tzv. Panenskou věží či baštou, jež chránila pod ní umístěnou 1. bránu. Zemní opevnění bylo vybudováno i J od hradu ve směru přístupové cesty - podélný val a příčný příkop s valem. Lokalita porostlá listnatým lesem.