zřícenina kostela sv. Linharta

Z kostela se dochovalo pouze obvodové zdivo, do výšky max. kolem 3 m nad terén. Orientovaný kostel. Loď obdélný půdorys. Na východě k lodi připojený užší mírně obdélný presbytář. K jižnímu boku presbytáře přiléhala drobná obdélná márnice, z níž zbylo jen malé torzo. Loď i presbytář koruna zdiva vyrovnaná kamenem a zatřena maltou. Stěny vyzděny z lomového kamene; sporadicky pískovec; nároží svázaná z lomového kamene (pouze některé kameny větší); povrch zdiva vyspárovaný. Uprostřed jižní stěny vstup; v pravém boku při vnějším líci kolmé ostění obložené lomovým kamenem; levý bok v celé tloušťce zešikmený a vyzděný také z lomového kamene; výběhy záklenku se nezachovaly. V protější stěně na stejném místě další vstup; boky kolmého ostění vyskládané z lámaného kamene; záklenek zcela chybí. Po jižní straně kostela býval hřbitov; osazený zde dřevěný kříž; na pilířku vyzděném z lomového kamene osazena deska se stručným popisem lokality. Severně od kostela při cestě stojí malá kaplička cca čtvercového půdorysu; založená na vodorovné obdélné ploše ohraničené kamennými obrubníky; na severu krátké vyrovnávací schodiště. Sedlová střecha ukončena valbou; asi plechová krytina; sokl předsazený z lomového kamene a kvádříků; korunní římsa z cihelných tvarovek; režné cihelné zdivo; při nárožích opěráky s pultovou stříškou; fasády obíhá kordonová římska; v ploše zděného štítu kruhové okénko a ve vrcholu kříž; na severu hrotitě ukončený vstup s cihelným ostěním; dvoukřídlové dřevěné dveře; nad vstupem osazena pamětní deska; okna nejsou. V interiéru na podlaze asi betonové dlaždice; klenba placková se stlačenými čely; ve stěnách půlkruhově ukončené výklenky.