zvonice

Třípodlažní středověká zvonice na čtvercovém půdorysu se svisle bedněným posledním patrem se nachází v centru vesnické památkové zóny Merboltice. Přízemí a 1. patro jsou zděné z lomového kamene na vápennou maltu, 2. – zvonové – patro je tvořené trámovou opláštěnou konstrukcí. Zvonice bývala součástí areálu kostela sv. Kateřiny Alexandrijské a přilehlého hřbitova, kostel však byl odstřelen na sklonku roku 1975 a hřbitov zničen. Dnes tak objekt dominuje přilehlému hřbitovu (stojí v jeho východním cípu). Průčelí jsou v úrovni dvou spodních nadzemních podlaží omítnuta hrubě strukturovanou omítkou, opatřenou svrchním nátěrem v odstínu velmi světlého okru. Podlaží od sebe odděluje pouze prostý pás kordónové římsy. JZ průčelí je v úrovni přízemí otevřeno na výšku obdélným vstupem, opatřeným prostou trámovou zárubní. Překlad ostění tvoří ručně otesaný prvek s polodrážkou pro dosednutí dveří ze strany interiéru a lehkým okosením na exteriérové straně. Ze strany interiéru je překlad opatřen ručně psanou datací 1780. Obě stojky zárubně jsou zcela novodobé strojně upravené, z poslední opravy (90. léta 20. století). Jizvy ve zdivu (resp. patrné dozdívky) po jejich stranách jasně naznačují, že stojky nedosahují profilů (rozměrů) prvků „původních“. Vstup uzavírají zcela novodobé jednokřídlé dřevěné, dovnitř otvíravé, dveře. Dveře jsou svlakové konstrukce – 2 vodorovné svlaky a mezi nimi šikmá vzpěra na rubové straně. Svlaky nesou lícovou vrstvu ze svisle kladených prken. Dveře jsou opatřeny dvojicí železných pásových závěsů se špičatými konci, upevněnými na svlaky. Kování – klika a štítky – je novodobé typové (nevhodná rustikální záležitost). SV a JV průčelí jsou v úrovni přízemí otevřeny na výšku obdélnými štěrbinovými na osu umístěnými okenními otvory. Identická okna jsou na všech čtyřech průčelích v úrovni 1. patra. Okenní otvory jsou vyplněny drobnými dřevěnými okénky, členěnými dvojicí subtilních vodorovných příčlí na 3 skelné tabulky. 2. patro je bedněné ze svisle kladených prken. Plochy patra, vyjma SZ strany (bez otvorů), člení sdružené okenní otvory. Okna, opatřená dřevěnými žaluziovými výplněmi, jsou na JZ a SV straně ve vrcholu ukončena segmenty. Okna na JV straně jsou ukončena sbíhajícími se čtvrtoblouky, takže působí dojmem jednotného půlkruhového zakončení. Zešikmená zhlaví mírně vystupujících trámů v úrovni podlahy zvonového patra jsou z vrchu kryta šikmo nakloněnými prkennými lištami. Stavbu kryje stanová (jehlancová) střecha čtvercového půdorysu zjemněná vespod námětky, pokrytá břidlicovými plotnami, kladenými na koso ve stoupajících řadách do tzv. rámů, a ve vrcholu zakončená mědí oplechovanou hrobnicí s makovicí, na níž je nasazen dvouramenný kříž.